Informácie pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov vytvára v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")  všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon a v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami na FAPZ:

            doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.,

            Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre,

            tel.: 037/641 4800, e-mail:  klara.vavrisinova@uniag.sk

Univerzitný koordinátor:

            PhDr. Miroslav Poláček, PhD.,

            Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva,

            Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre,

            tel.: 037/641 4895, e-mail: miroslav.polacek@uniag.sk

 

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

formuláre pre študentov so špecifickými potrebami

formuláre pre koordinátorov fakúlt pre študentov so špecifickými potrebami a pre dekanáty fakúlt

 

Zákon č. 57/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2012 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 100 - Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami)

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študentov so špecifickými potrebami

Metodické usmernenie na vytváranie podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách

Charakteristika ochorení

 

Knižnično informačné služby a poradenstvo zamerané na prácu s informáciami poskytuje študentom so špecifickými potrebami Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU. Pre tento účel má vytvorené virtuálne pracovisko - Centrum informačných služieb a poradenstva (CISP). Viac informácií možno nájsť na adrese http://www.slpk.sk/sluzby/disab.html