Kniha Všeobecná Genetika

vložil: Jozef Polák

V týchto dňoch si môžete v Predajni odbornej literatúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zakúpiť učebnicu Všeobecná genetika od autorov Milan Bežo, Katarína Ražná, Jana Žiarovská a Veronika Štefúnová z Katedry genetiky a šľachtenia rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

Učebnica Všeobecná genetika je spracovaná podľa najnovších dostupných informácií o dedičnosti a premenlivosti biologických systémov a vlastných skúseností autorov z dlhoročného vedeckého výskumu v oblasti genetiky rastlín a molekulovej genetiky. So zreteľom na určenie študijných materiálov pre študentov univerzity, boli zohľadnené zásady postupnosti poznávania, primeranosti, náročnosti a názornosti pri osvojovaní si učiva.

Všeobecná genetika vychádza z požiadavky štúdia na univerzite a zasahuje do širšieho rámca a úrovní genetiky. Východiskom poznávania dedičnosti a premenlivosti je molekulová úroveň, s nadväzujúcim poznávaním na úrovni bunky, organizmu a populácie. Jedinečnosti biologických systémov je venovaná pozornosť v rozsahu genetiky nebunkových biologických systémov (vírusy, satelity, viroidy, priony), baktérií, archeí a eukaryí (jednobunkovce, huby, rastliny a živočíchy). Uvedené sú aj vybrané témy genetiky človeka, genomiky a genomického inžinierstva.

 

Späť