Katedra Špeciálnej zootechniky oslávila 70-tku

napísal (počet komentárov: 0)

Nielen ľudia, ale aj inštitúcie a ich súčasti majú svoje jubileá. Jedna z najstarších katedier Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - Katedra špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov oslávila 70. výročie svojho vzniku. Na rozšírené slávnostné zasadnutie katedry prijali pozvanie zástupcovia vedenia SPU,  FAPZ,  bývalí funkcionári fakulty, členovia senátov, zakladatelia spoločenských aktivít, pedagogickí i technickí pracovníci KŠZ. Konalo sa 9. júna v Jazdeckom centre SPU, v priestoroch, kde sa budovali základy vedeckej a publikačnej aktivity tejto katedry.

S úvodným slovom vystúpil vedúci KŠZ prof. Ing. Marko Halo, PhD., ktorý privítal hostí a krátko ich oboznámil s históriou a činnosťou katedry. Následne sa auditóriu prihovorila prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. Členom jubilujúcej KŠZ zaželala, aby sa im darilo naďalej udržať, ale aj pozdvihnúť vysoký štandard katedry. Následne KŠZ odovzdala Pamätný list rektora SPU za vzdelávanie odborníkov v predmetoch zameraných na rozvoj a uplatnenie poznatkov a výsledkov biologických vied, ako aj technologických postupov pri racionalizácii chovu hospodárskych zvierat v podmienkach Európskej únie a udržateľného poľnohospodárstva, ktorý prevzal vedúci KŠZ prof. Marko Halo. V ďalšej časti programu sa účastníkom prihovoril dekan FAPZ doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., ktorý vyzdvihol nielen odborné, ale aj charakterové vlastnosti odborníkov KŠZ, potrebné na výkon tejto profesie. „Nejde len o výučbu, publikačnú aktivitu, ale aj vzťah s praxou a celkovo s ľuďmi. Dovolím si tvrdiť, že odborníkov KŠZ ľudia z praxe poznajú a vážia si ich aj za ich charakterové vlastnosti. A toto je veľmi cenná a dôležitá skutočnosť,“ povedal dekan FAPZ. Katedre a jej vedeniu zaželal, aby sa im aj naďalej dobre darilo. K týmto slovám sa pripojil aj bývalý dekan a emeritný profesor FBP prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. Ako povedal, katedra počas svojich zmien vždy obsahovo napĺňala tie ambície, ktoré boli v prospech školy, spoločnosti a nášho poľnohospodárstva.  „Toto je dôkazom jej odbornej a spoločenskej autority, morálnych, vedeckých  a pedagogických kvalít jednotlivcov a sily kolektívu. Vzdávam úctu, hold ľuďom, ktorí katedru tvorili, viedli, vedú a ktorí sú jej stálou súčasťou.“ 

 Z histórie Katedry špeciálnej zootechniky

Začiatky Katedry špeciálnej zootechniky sú na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, ktorá bola zriadená v roku 1946. Na odbore poľnohospodárskeho inžinierstva bol v tomto roku zriadený Ústav špeciálnej zootechniky, ktorý zabezpečoval výučbu disciplíny špeciálna zootechnika. V roku 1950 boli z ústavov vytvorené katedry, čím vznikla Katedra živočíšnej výroby. Na Zootechnickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre  bola vytvorená Katedra živočíšnej výroby (1952 -1953). V roku 1953 z nej vznikla Katedra špeciálnej zootechniky. Jej vedeckovýskumná činnosť bola zameraná na výskum plemenárskych metód na zvyšovanie produkčných schopností hovädzieho dobytka vo vzťahu k uvažovanej špecializácii. Novodobá história KŠZ sa datuje od roku 1972, keď vznikla zlúčením dovtedy dvoch existujúcich katedier – Katedry chovu hovädzieho dobytka a koní a Katedry chovu ošípaných a oviec. KŠZ v podobnej štruktúre existuje až do súčasnosti. Zameriava sa na rozvoj vedomostí a nových poznatkov v oblasti intenzifikácie a rozvoja chovu hospodárskych zvierat. Súčasťou KŠZ je aj unikátne pracovisko v danom odbore na Slovensku -  Experimentálne centrum hospodárskych zvierat, ktoré sa zaoberá vedeckovýskumným  bádaním v oblasti biologickej výkonnosti a jej regulačných mechanizmov, šľachtenia a kvality jatočných produktov a v oblasti exploatácie usmernenej ontogenézy a prirodzených vzorcov správania sa hospodárskych zvierat.

Späť