Bakalárske študijne programy

Bakalársky študijný program (ďalej len „BŠP“) - študijný program prvého stupňa - sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na ich praktické použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pri BŠP vrátane praxe je tri akademické roky. BŠP je ukončený štátnou skúškou alebo štátnymi skúškami. Obhajoba bakalárskej práce patrí medzi štátne skúšky. Absolventi BŠP získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a udeľuje sa im titul "bakalár" (v skratke "Bc.") podľa § 52 ods. 5 zákona.   

Denná forma štúdia:

Externá forma štúdia: