Informácie o prijímacom konaní na Bakalárske štúdium

Informácie o štúdiu a prijímacom konaní na 1. (bakalársky) stupeň štúdia  pre akademický rok 2020/2021

Termín podania prihlášky na I. stupeň štúdia v druhom kole prijímacieho konania: do 07. 08. 2020 (pre denné aj externé štúdium)

Prijímacie pohovory: Vzhľadom na prijaté Preventívne opatrenia  v súvislosti so šírením koronavírusu  sa prijímacie konanie uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

Podávajú sa len e-prihlášky. V prihláške uchádzač môže uviesť aj alternatívny študijný program.

Prílohy prihlášky:

V termíne do 7. augusta 2020 zašlite na študijné oddelenie fakulty nasledovné prílohy:

 • Overená kópia maturitného vysvedčenia
 • Životopis
 • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie
 • Lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania (len študijný program Hipológia)

Adresa študijného oddelenia:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

E-mail: studfapz@uniag.sk

 

Poplatok za prijímacie konanie:

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na bakalársky študijný program FAPZ pre akademický rok 2020/2021 je 31,- € za elektronickú prihlášku.

Úhrada POPLATKU:

 • pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

Príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby. Nepoužívajte platbu poštovou poukážkou.

 

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

 • Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76   Nitra
 • IBAN: SK 4081800000007000066247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 102900
 • špecifický symbol (ŠS) 102900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

       - pre zrealizovanie platby za poplatok z iných krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

 • číslo bankového účtu: 7000066247/8180
 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • BIC/SWIFT kód:  SPSRSKBA
 • názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07  Bratislava
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 102900
 • špecifický symbol (ŠS) 102900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Organizácia štúdia

Fakulta uplatňuje v dennej forme štúdia flexibilný systém s možnosťou tvorby vlastného učebného plánu podľa individuálnej predstavy o vlastnej profilácii a individuálnou tvorbou rozvrhu hodín podľa ponúk katedier. V dennej, ako aj externej forme štúdia sa realizuje dvojstupňový systém, pričom prvý stupeň predstavuje trojročné bakalárske štúdium (na externej forme štvorročné štúdium), ktoré sa ukončuje štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce, absolventom sa udeľuje titul „bakalár“ (Bc.).  Úspešní absolventi môžu pokračovať v II. stupni štúdia, po absolvovaní ktorého sa im udeľuje titul „inžinier“ (Ing.). Počas štúdia môžu študenti FAPZ absolvovať atraktívne predmety Jazdectvo, Rybárstvo, Poľovníctvo, Včelárstvo, Výcvik psov, doplňujúce pedagogické štúdium, získať vodičské oprávnenie a pod.

Akreditované študijné program

Bakalárske štúdium

M

S

R

PP

agroekológia

D

P

Bc.

3

40

manažment rastlinnej výroby

D

P

Bc.

3

60

manažment živočíšnej výroby

D

P

Bc.

3

60  

všeobecné poľnohospodárstvo

D, E

P

Bc.

3, 4

30, 40  externé platené

udržateľné poľnohosp. a rozvoj vidieka        

D, E

P

Bc.

3, 4

60, 40   externé platené

výživa ľudí

D, E

P

Bc.

3, 4

100, 20  externé platené

špeciálne chovateľstvo

D

P

Bc.

3

40

hipológia

D, E

P

Bc.

3, 4

20, 40   externé platené

Školné na externej platenej forme štúdia v akad. roku 2020/2021  je 400 € na študijných programoch , všeobecné poľnohospodárstvo a udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a 450 € na študijných programoch hipológia a výživa ľudí.

FŠ – forma štúdia, D – denná forma, E – externá forma, M – metóda štúdia, P- prezenčná metóda štúdia,  S – stupeň štúdia, R – dĺžka štúdia v rokoch, PP – plánovaný počet študentov;