O katedre

Založením Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v októbri 1946 vznikol Ústav agrikultúrnej chémie a analytiky. Jeho činnosť trvala do roku 1950, keď bol organizačne začlenený ku Katedre rastlinnej výroby a v roku 1951 bol preradený na Katedru chemicko-technologickú a bol jej súčasťou do roku 1956. V roku 1956 sa Katedra chemicko-technologická rozdelila na Katedru agrochémie a Katedru poľnohospodárskej chémie. V roku 1963 sa od Katedry agrochémie odčlenila disciplína biochémia a vznikla Katedra biochémie a a rádiobiológie.

Počas integračného procesu v roku 1972 sa z Katedry agrochémie odčlenila disciplína technológia rastlinných produktov, ktorá sa zintegrovala s technológiou živočíšnych produktov a vznikla Katedra mliekarstva a technológie poľnohospodárskych produktov. Súčasne sa zvyšná časť Katedry agrochémie zlúčila s Katedrou pedológie a vznikla Katedra agrochémie a pedológie. Pôsobila do roku 1985, keď sa rozdelila na pôvodné pracoviská a vznikli dve katedry: Katedra agrochémie a výživy rastlín a Katedra pedológie a geológie. V tejto podobe, ako samostatná katedra, pôsobí Katedra agrochémie a výživy rastlín v rámci Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov na SPU v Nitre dodnes.

KAVR je v rámci SR jediným pracoviskom, ktoré sa zaoberá problematikou komplexnej výživy rastlín a optimalizáciou hnojenia najdôležitejších poľnohospodárskych plodín s ohľadom na konkrétne pôdno-klimatické podmienky ich pestovania. Vo výžive a hnojení jednotlivých plodín je uplatňovaný systémový prístup založený na informáciách o aktuálnej zásobe živín v pôde a počas vegetácie aj o ich koncentrácii v rastline, zistených agrochemickou analýzou pôdy a rastlín. Precizovanie výživy a optimalizácia hnojenia vo významnej miere napomáhajú minimalizovať straty živín únikom do hydrosféry a atmosféry a eliminovať tak environmentálne riziká vyplývajúce z tejto činnosti. Presadzovanie vyváženej aplikácie priemyselných a hospodárskych hnojív v osevnom postupe smeruje k vytváraniu podmienok pre trvalé udržanie pôdnej úrodnosti.