Výskum

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa katedra orientuje na problematiku, ktorú katedra vyučuje v odborných disciplínach a to predovšetkým v týchto výskumných okruhoch:

  1. 1.    Výskum podmienok komplexnej výživy hlavných poľnohospodárskych plodín (obilniny, okopaniny, olejniny, zelenina, vinič a ovocné sady) za účelom upresňovania systému racionálnej výživy so zreteľom na optimalizáciu dávok živín, na reguláciu energetických a ekonomických vstupov, zlepšenie kvalitatívnych znakov produkcie a plnenie požiadaviek na ochranu životného prostredia. Predmetný zámer sa realizuje prostredníctvom maximálneho využitia rozborov pôdy a rastlín, vrátane kontroly výživného stavu porastov pre stanovenie dávok a doby aplikácie živín v priebehu vegetácie aj v kombinácii so závlahou a foliárnou výživou.
  2. 2.    Zameranie sa na výskum dynamiky premien a pohybu makro a mikroživín v pôde z hľadiska možnosti regulovania týchto procesov s cieľom zvýšenia ich prijateľnosti a zníženia strát z pôdy. Hľadať možnosti modelovania a predikácie týchto procesov v pôde. Kvantifikovať únosné hladiny prístupných živín v pôde, pod ktoré by nemal klesnúť obsah prístupných živín za rôznych pôdno-klimatických podmienok a so zreteľom na celkový obsah živín v pôde.
  3. 3.    Bilancovanie prísunu živín do pôdy priemyselnými a organickými hnojivami v rámci diferencovania osevných postupov a realizovanie bilancie organických látok v pôde, ako aj ich využitie na inhibíciu príjmu rizikových látok rastlinami.
  4. 4.    Výskum využitia odpadných produktov z rôznych výrobných technológií, ktoré sú donorom živín a organických látok pre poľnohospodársku výrobu. Ide predovšetkým o druhotné suroviny z úpravovní pitnej vody, čističiek odpadových vôd mestských aglomerácií, potravinárskych a priemyselných technológií.
  5. 5.    Výskum biologicky aktívnych látok s cieľom vyššieho využitia živín z pôdy a hnojív poľnohospodárskymi plodinami.

Získané výsledky sú overované vo výrobných podmienkach v rámci SR. Nové poznatky sú prezentované na domácich a zahraničných odborných a vedeckých podujatiach, vo vedeckej a odbornej literatúre a vo výučbe predmetov, ktoré zabezpečuje katedra.