O katedre

Katedra environmentalistiky a biológie vnikla 1.9.2019 spojením Katedry environmentalistiky a zoológie a Katedry botaniky.

História vzniku Katedry environmentalistiky a zoológie súvisí s príchodom VŠP do Nitry v roku 1952, keď v rámci Katedry všeobecnej zootechniky začal pracovať Ústav zoológie. Samotná Katedra zoológie vznikla v roku 1954. Jej činnosť trvala do roku 1972. V uvedenom roku sa integrovala s Katedrou chovu drobných hospodárskych zvierat a vznikla Katedra hydinárstva a zoológie, ktorá trvala do roku 1977. V roku 1977 sa katedra rozdelila na dve pôvodné katedry. Katedra zoológie sa spojila s Katedrou botaniky a súčasne bola do novej katedry začlenená disciplína Ochrana a tvorba životného prostredia. Táto pod názvom Katedra biológie krajiny a životného prostredia trvala do roku 1982. V roku 1982 sa rozdelila na Katedru botaniky a zvyšná časť katedry sa zlúčila s Katedrou mikrobiológie. Vznikla Katedra ochrany životného prostredia a mikrobiológie, ktorá pôsobila do roku 1990. V roku 1990 sa rozdelila na Katedru ochrany životného prostredia a zoológie a Katedru mikrobiológie. V roku 2002 sa zmenil jej názov na Katedru environmentalistiky a zoológie. Katedra sa profilovala ako pracovisko zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia a zoológiu. V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sa zaoberá pôdou vodou, ovzduším, ako základnými zložkami životného prostredia, ochranou prírody a krajiny, opatreniami na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability krajiny,  dopadmi ľudskej činnosti,  predovšetkým poľnohospodárstva na životné prostredie a monitoringom životného prostredia. V zoológii sa pozornosť venuje taxonómii a bionómii jednotlivých druhov s dôrazom na ich postavenie a význam v konkrétnej spoločenskej a poľnohospodárskej praxi.  Získané poznatky majú dopad nielen v teoretickej rovine, ale aj v priamej ochrane jednotlivých skupín živočíchov a ich prirodzeného prostredia.

História Katedry botaniky sa začína odvíjať od roku 1946, kedy pri založení Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva bol založený i Ústav botaniky (1946 – 1954), neskôr premenovaný na Katedru botaniky, ktorá pod tým to názvom pôsobí v rokoch 1954 – 1958, 1963 – 1972 a od roku 1990 až doteraz. Počas existencie pracoviska sa v rámci rôznych reorganizačných opatrení spájala s inými pracoviskami a svoju činnosť vyvíjala pod názvami Katedra botaniky a fyziológie rastlín (1958 – 1963), Katedra rastlinnej biológie (1972 – 1977), Katedra biológie a ochrany životného prostredia (1977 – 1982) ako aj Katedra fyziológie rastlín a botaniky (1982 – 1990). Katedra zabezpečovala vzdelávanie a výskum v oblasti štruktúrnej i systematickej botaniky, dendrológie s dôrazom na štúdium reprodukčnej a populačnej biológie, výskum diverzity cievnatých rastlín (invázne a ohrozené taxóny, karanténne buriny) a rastlinných spoločenstiev na Slovensku (zvlášť vysokohorské a slaniskové fytocenózy).  Významnou mierou sa podieľa na štúdiu štruktúry vegetácie biokoridorov poľnohospodársky využívanej krajiny.

Katedra environmentalistiky a biológie kontinuálne pokračuje v práci pôvodných dvoch katedier a aktívne sa  venuje pedagogickej a výskumnej práci v oblasti environmentalistiky, zoológie a botaniky.