Štúdium

Katedra environmentalistiky a biológie zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia, ekológiu, zoológiu, botaniku a reprodukčnú a populačnú biológiu rastlín.

Predmety vyučované na Katedre environmentalistiky a biológie:

Bakalárske štúdium

 • Ochrana a tvorba životného prostredia
 • Zoológia
 • Ekológia
 • Ekológia rastlín a živočíchov
 • Ochrana prírody
 • Botanika
 • Biológia rastlinnej produkcie
 • Všeobecná biológia
 • Botanika tropických a subtropických rastlín
 • Dendrológia
 • Kurz mikroskopickej techniky

Inžinierske štúdium

 • Ekológia agroekosystémov
 • Prírodné zdroje
 • Ochrana a tvorba poľnohospodárskej krajiny
 • Využitie odpadov v poľnohospodárstve
 • Politika EÚ v oblasti životného prostredia
 • Hygiena prostredia
 • Komplexná ochrana vôd
 • Komplexná ochrana pôd
 • Monitoring životného prostredia
 • Geobotanika

Doktorandské štúdium

 • Agroenvironmentálny manažment
 • Environmentálne aspekty rastlinnej produkcie
 • Kolobeh hmoty a tok energie v ekosystémoch
 • Nomenklatúra a chorológia rastlín
 • Reprodukčná a populačná biológia rastlín
 • Reprodukčná biológia poľných rastlín