O katedre

Katedra fyziológie rastlín garantuje výučbu teoretických i aplikovaných predmetov bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia v akreditovaných študijných programoch FAPZ SPU v Nitre v oblasti agrobiológie (Manažment rastlinnej výroby, Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Všeobecné poľnohospodárstvo a Výživa ľudí, Výživa a ochrana rastlín a pod.). Pracovníci edukačný proces neustále obohacujú o nové poznatky a metódy výskumu v oblasti ekofyziológie rastovo-produkčného procesu plodín a stresovej fyziológie rastlín, prepojené súčasne na rozvoj vedeckej školy fyziológie plodín a drevín. V oblasti výskumu katedra stavia na svojej úspešnosti v získavaní projektov v domácich i európskych grantových schémach a pre podporu výskumných a publikačných zámerov rozvíja intenzívnu spoluprácu s domácimi ale najmä zahraničnými partnermi vrámci i mimo EU. Katedra i jej jednotliví pracovníci získali v posledných rokoch viaceré ocenenia (na úrovni SR i SPU) za príspevok k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti v oblasti základného i aplikovaného výskumu, ako aj v diseminácii poznatkov cestou impaktovaných publikácií.

Na katedre v súčasnom období pôsobí šesť pedagogických, šesť technicko-hospodárskych pracovníkov a traja doktorandi.

 

HISTÓRIA KATEDRY fyziológie rastlín

 

  • od 1. 10. 1958 do roku 1963 – vznik Katedry botaniky a fyziológie rastlín
  • od 1. 2. 1963 do roku 1972 – osamostatnenie a vznik Katedry fyziológie rastlín
  • od 15. 7. 1972 do roku 1975 – po zlúčení katedier fyziológie rastlín, mikrobiológie a botaniky vznik Katedry rastlinnej biológie
  • od 30. 6. 1975 do roku 1977 – ku Katedre rastlinnej biológie sa pričlenila časť Katedry biochémie a využitia rádioizotopov.
  • od roku 1977 do roku 1982 – vznik Katedry fyziológie rastlín a mikrobiológie
  • od roku 1982 do roku 1990 – Katedra fyziológie rastlín a botaniky
  • od roku 1990 doteraz – Katedra fyziológie rastlín