Výskum

Priority vo výskume sú zamerané na rôzne metódy genetického hodnotenia významných znakov a vlastností hospodárskych zvierat, šľachtenie hospodárskych zvierat, odhad plemenných hodnôt a hodnotenie genetickej diverzity plemien hospodárskych zvierat. 

 K významným tematickým oblastiam patrí:

 • genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností hovädzieho dobytka a koní na úrovni DNA analýz a na úrovni odhadu plemenných hodnôt s praktickým využitím v národnom a medzinárodnom genetickom hodnotení, úprava existujúcich a návrh nových selekčných indexov hovädzieho dobytka,
 • tvorbu optimalizovaných markerových panelov pre ekonomicky významné znaky slúžiace pre selekciu zvierat,
 • hodnotenie zdrojov genetickej a negenetickej premenlivosti produkčných, reprodukčných a funkčných vlastností hospodárskych zvierat,
 • identifikácia stupňov ohrozenia populácií hospodárskych zvierat, hodnotenie diverzity populácií, genetické a ekonomické optimalizovanie stratégie dlhodobého rozvoja populácií, ktoré sú v riziku ohrozenia.

Katedra má exkluzívne postavenie v Slovenskej republike v oblasti genetického hodnotenia zvierat a odhadov plemenných hodnôt ukazovateľov mliekovej úžitkovosti, počtu somatických buniek, obtiažnosti pôrodov a dlhovekosti  slovenského strakatého, holštajnského a slovenského pinzgauského plemena. Pracovisko zabezpečuje národné genetické hodnotenie exteriéru v populácii holštajnského plemena.

      Katedra sa podieľa na medzinárodnom genetickom hodnotení hovädzieho dobytka v rámci celosvetovej organizácie Interbull.

       Originálne sú výsledky hodnotenia genetickej diverzity 8 plemien dobytka a 5 plemien koní a vytváranie markerových panelov pre medzinárodné genetické hodnotenie hovädzieho dobytka a oviec. Výsledky boli publikované v monografiách a zahraničných karentovaných časopisoch.

 Najvýznamnejšie poznatky a výsledky z celoslovenského hľadiska:

 • Aplikácia optimalizovaných molekulárno-genetických metód HRM, PCR-RFLP, ARMS-PCR, PCR-SSCP a Multiplex PCR-SSCP a sekvenačná analýza pre identifikáciu kandidátskych génov produkcie mäsa, mlieka a reprodukcie profilových druhov hospodárskych zvierat. 
 • Úprava existujúcich a návrh nových selekčných indexov jednotlivých plemien hovädzieho dobytka v Slovenskej republike (spolupráca s Plemenárskymi službami SR š.p.).
 • Odhad plemenných hodnôt reprodukčných ukazovateľov holštajnského plemena v Slovenskej republike a odhad plemenných hodnôt obtiažnosti pôrodov holštajnského a slovenského strakatého plemena v Slovenskej republike (spolupráca s Plemenárskymi službami SR š.p.).
 • Príprava genetického hodnotenia parkúrového skákania koní v Slovenskej republike (spolupráca so Slovenskou jazdeckou federáciou).  
 • Stanovenie významných zdrojov ovplyvňujúcich dlhovekosť pinzgauského dobytka. Odhad plemenných hodnôt dlhovekosti slovenského strakatého a holštajnského plemena na Slovensku.  
 • Posúdenie stupňa rizika ohrozenia 8 plemien dobytka a 5 plemien koní podľa 7 ukazovateľov genetickej diverzity, ktoré poukázali na nepriaznivé využívanie významný predkov v reprodukcii a bottleneck v populáciách.
 • Overenie stratégie maximálneho obmedzenia inbrídingu v šľachtiteľskom programe Pinzgauského plemena na Slovensku pri selekcii podľa indexu celkovej hodnoty zvieraťa (h2=0,09) a odhadu plemenných hodnôt podľa REML.