O Katedre

Zameranie katedry

Výskum na Katedre ochrany rastlín je zameraný na agroekologické štúdie živočíšnych škodcov a rastlinných chorôb v hospodársky najvýznamnejších plodinách (kukurica, pšenica, slnečnica), v porastoch energetických vŕb, na význam hmyzu v agroekosystémoch, entomofaunu parazitických burín, ekológiu a genetiku entomopatogénnych húb. Riešili sa viaceré vedecké projekty týkajúce sa živočíšnych škodcov a rastlinných patogénov a ich biologickej regulácie. Katedra je dobre etablovaná vo vedeckej komunite, čo je zrejmé aj z veľkého počtu publikovaných prác v medzinárodných časopisoch. Ako súčasť Excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity je vybavená modernými zariadeniami pre účely vedeckej práce, vrátane fytopatologického a entomologického výskumu. Výučbu predmetov zabezpečujú skúsení, odborne spôsobilí pedagogickí pracovníci, ktorí sú zároveň aj vedúcimi záverečných prác na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia. Vo vyučovacom procese sa okrem e-learningu začínajú uplatňovať aj prvky m-learningu.