Výskum

Aktuálne riešené projekty

VEGA 1/0732/14 Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú dynamiku vijačky kukuričnej

Doba riešenia: 2014-2017
Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Cagáň, KOR

 

VEGA 1/0827/14 Hmyz na ambrózii palinolistej: porovnávacia štúdia naprieč habitátmi a regiónmi

Doba riešenia: 2014-2017
Zodpovedný riešiteľ: P. Tóth, KOR

 

LLP/LDV/TOI 2013-1-PT1-LEO05-15535 Building a future for new farmers in ecological agriculture through vocational training

Doba riešenia: 2013- 2015

Zodpovedný riešiteľ: P. Tóth, KOR

Leták......                Leaflet......

 

LLP/LDV/Partnerships No. 13342 1013 The View of Different Angle on Organic Production Training

Facebook

Doba riešenia: 2013- 2015

Zodpovedný riešiteľ: M. Tóthová, KOR

 

7RP COST Action FA1206 Strigolactones: biological roles and applications (STREAM) Anotácia/Annotation
Hlavný koordinátor: University of Turin, Italy a Volcani Center Faculty of Plant Sciences, Israel
Zodpovedný vedúci na Slovensku, pracovisko: Peter Tóth, KOR
Doba riešenia: 12/12/2012 - 17/04/2017

 

HUSK/1101/2.2.1/0294 ISTERVIN Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča

Informačný leták
Doba trvania: 2012 - 2014 
Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Cagáň, KOR
 

7RP COST Action FA1203 Sustainable Management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)                   Annotation         Flyer
Hlavný koordinátor: Université de Fribourg, Switzerland
Zodpovedný vedúci na Slovensku, pracovisko: Peter Tóth, KOR
Doba riešenia: 25/06/2012 - 18/11/2016
 

7RP RTD (podpogram KBBE) 289706 Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy /Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems/.           Anotácia / Annotation

Hlavný koordinátor: National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), Italy
Zodpovedný vedúci projektu, pracovisko: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., KOR
Obdobie riešenia: 1. 12. 2011-30.10.2015

VEGA 1/0797/11 Regionálna prevalencia fuzárií vo vzťahu k parciálnej rezistencii pšenice voči fuzarióze klasu.    Anotácia / Annotation.....

Doba riešenia: 2011-2014

Zodpovedný riešitel: K. Hudec

 
 

Ukončené projekty

VEGA 1/0894/11 Vplyv pestovania geneticky modifikovanej kukurice na cieľové a necieľové druhy hmyzu

Doba riešenia: 2011-2013
Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Cagáň

 

VEGA 1/0678/11 Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a Phelipanche ako východiská pre biologickú reguláciu.     Anotácia....            Annotation.....

Doba riešenia: 2011-2013

Zodpovedný riešiteľ: P. Tóth

 

VEGA 1/0816/11 Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy“.
Zodpovedný vedúci projektu, pracovisko: doc. Ing. Eva Candráková, CSc. KRV

Čiastková úloha: Výskum živočíšnych škodcov na obilninách v závislosti od foriem ich pestovania.
Zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy: doc. Ing. Ján Gallo, CSc., KOR
Obdobie riešenia: 01/2011 – 12/2013
 

LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100531 Utilization of advances of ICT developments in mobile learning in order to promote interactive learning for adult people in the field of ecological agriculture
Web stránka: http://www.greenplantprotection.eu/

Doba riešenia: 2009- 2011

Zodpovedný riešiteľ: M. Tóthová

 

VEGA 1/0597/10 Vplyv pôdnych vlastností na výskyt vybraných patogénov a škodcov slnečnice ročnej a kukurice siatej.
Zodpovedný vedúci projektu: Ing. Peter Bokor, PhD.
Obdobie riešenia: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011

 

Marie Curie Intra European fellowship PIEF-GA-2008-220177 Biological control of broomrapes
Doba riešenia: 2008 - 2010
Zodpovedný riešiteľ: P. Tóth

 

VEGA 1/0756/08 Biologická regulácia škodcov a patogénov na kukurici pomocou húb a baktérií

Doba riešenia: 2008-2010
Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Cagáň

 

VEGA 1/0752/08 Biologická regulácia vybraných chorôb a škodcov slnečnice a repky
Doba riešenia: 2007- 2010
Zodpovedný riešiteľ: J. Huszár / M. Tóthová

 

VEGA 1/2432/05 Skvalitnenie a interakcia biologických prípravkov na báze húb používaných v regulácii burín, škodcov a patogénov kultúrnych rastlín.

Doba riešenia: 2005-2007
Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Cagáň