O katedre

         Katedra pedológie a geológie je jednou z najstarších samostatných katedier na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Existovala už v roku 1952, kedy sa Vysoká škola poľnohospodárska presťahovala z Košíc. Od roku 1953 bol ku katedre pričlenený Ústav geodézie a stavieb, ktorý tu pôsobil až do roku 1958. V tomto období (1952 – 1958) katedra zabezpečovala výučbu pôdoznalectva, geológie, meteorológie, geodézie a poľnohospodárskych stavieb. Po roku 1958 až do roku 1964 zostala na katedre výučba pôdoznalectva, geológie a meteorológie. Po odčlenení meteorológie (marec 1964) katedra učila pôdoznalectvo a geológiu na fytotechnickom aj melioračnom smere Agronomickej fakulty a na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte.

         V období rokov 1971 – 1985 bola katedra integrovaná spolu s Katedrou agrochémie pod spoločným názvom Katedra pôdoznalectva a výživy rastlín. Od roku 1986 je samostatnou katedrou v rámci fakulty.