Spolupráca

         Katedra spolupracuje s výskumnými pracoviskami pôdohospodárskeho rezortu, ako aj s ostatnými univerzitami na Slovensku a v zahraničí a podieľa sa na vedeckých projektoch riešených týmito pracoviskami. Najvýznamnejšiu spoluprácu udržiava najmä s :

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave - analýzy základných chemických vlastností pôdy do celoštátneho Monitoringu pôd SR

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany a Výskumný ústav agroekológie Michalovce - výmena poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti, účasť na odborných seminároch a konferenciách.

 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Prešov - spoločné projekty a výskum v oblasti uhlíka a pôdnej organickej hmoty

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava - vzájomná realizácia vypracovávania odborných posudkov na doktorandské dizertačné práce, výmena poznatkov získaných z vedecko-výskumnej činnosti, účasť na odborných seminároch, konferenciách a terénnych exkurziách.

Technická univerzita vo Zvolene - spoločné projekty a výskum v oblasti uhlíka a pôdnej organickej hmoty

 

UKF v Nitre, Prírodovedecká fakulta, Gemologický ústav - dlhodobá spolupráca v oblasti výskumných,  experimentálnych a publikačných aktivít.

 

Archeologický ústav SAV v Nitre - dlhodobá spolupráca v oblasti výskumných,  experimentálnych a publikačných aktivít.

Univerzita Mikolaja Kopernika v Toruni (Poľsko) - zmluva o bilaterálnej spolupráci dotýkajúca sa študijných pobytov a vzájomnej výmeny študentov a pedagogických pracovníkov medzi partnermi. Pokračujúca spolupráca pri riešení výskumu v oblasti vplyvov ekosystémov na pôdne vlastnosti s dôrazom na zmeny v kvalite a kvantite pôdnej organickej hmoty.

          Katedra periodicky spolupracuje aj s ostatnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.