O katedre

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov vznikla 1.9.2019 spojením Katedry rastlinnej výroby a Katedry trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín.

V školskom roku 1941/42 v odbore lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva SVŠT v Bratislave vznikol Ústav špeciálnej produkcie rastlinnej výroby. Za prvého vedúceho bol vymenovaný Ing. Vojtech Truksa, ktorý bol v roku 1943  menovaný za riadneho profesora. Po smrti profesora Truksu v roku 1944, za prácu ústavu zodpovedal Dr. Ing. Karel Kříž a v školskom roku 1946/47 bol poverený vedením ústavu doc. Dr. Zlatko Bilian. V období vzniku Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (1946)  bol v roku 1947 menovaný za vedúceho Ústavu rastlinnej produkcie Dr. Ing. Emil Špaldon, výskumný pracovník Nitrianskych mlynov.

V súlade s vysokoškolským zákonom č. 58/1950 Zb. z. sa novou organizačnou jednotkou na fakultách stala katedra. V novembri roku 1950 boli na Fakulte poľnohospodárskeho inžinierstva ustanovené dve samostatné katedry. Vedúcim Katedry rastlinnej produkcie bol docent Dr. M. Maloch a vedúcim Katedry živočíšnej produkcie bol profesor Ing. G. Chomkovič. Neskôr na Fakulte poľnohospodárskeho inžinierstva vznikla Chemickotechnologická katedra, ktorej vedúcim bol profesor Dr. Ing. S. Zelenka. Uvedené katedry usmerňovali celú výchovno - vzdelávaciu  a  vedecko - výskumnú činnosť na Fakulte poľnohospodárskeho inžinierstva až do konca košického obdobia v roku 1952.

Medzi prvé ústavy novovzniknutej Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach (1946) patril aj Ústav lúkarstva, pasienkarstva a horského poľnohospodárstva založený októbri 1947. Po ustanovení dvoch samostatných katedier na Fakulte poľnohospodárskeho inžinierstva, bol ústav v roku 1950 organizačne začlenený do Katedry rastlinnej produkcie.

Po zrušení  VŠPLI v Košiciach začína od 1. septembra 1952 svoju činnosť Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Z pôvodných košických ústavov sa neskôr integrujú, okrem Katedry rastlinnej výroby, Katedry živočíšnej výroby   a Chemickotechnologickej katedry, i niektoré iné odborne zamerané katedry. Prvým vedúcim Katedry rastlinnej výroby sa na novovytvorenej Vysokej škole poľnohospodárskej stáva profesor Emil Špaldon, DrSc., ktorého meno a hlavne činnosť sa neodmysliteľne spája s budovaním nielen tejto katedry, ale aj Agronomickej fakulty  a celej vysokej školy.

V školskom roku 1952/53 začali pôsobiť v Nitre popri Katedre rastlinnej výroby aj ďalšie nové katedry a medzi nimi aj Katedra krmovinárstva. Pod týmto názvom katedra pôsobila až do roku 2003, kedy bola premenovaná na Katedru trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín a pod týmto názvom pôsobí doteraz.

Katedra rastlinnej výroby je v uvedených rokoch najväčšou katedrou Agronomickej fakulty. Kolektív pedagogických pracovníkov v tom období tvorili akad. Emil Špaldon, DrSc., prof. Ing. Michal Andraščík, DrSc., prof. Ing. Andrej Krausko, DrSc., doc. Ing. Dušan Kulík, CSc., doc. Ing. Jozef Belej, CSc., doc. Ing. František Adamovský, CSc., doc. Ing. Jozef Kuka, CSc., doc. Ing. Elena Vargová, CSc., doc. Ing. Michal Ferík, CSc., doc. Ing. Jozef Húska, CSc., doc. Ing. Vilma - Zdenka Gromová, CSc., doc. Ing. Vlastimila Pevná, CSc., doc. Ing. Imrich Žuži, CSc., Ing. Jozef Láskoš, CSc., doc. Ing. Mikuláš Derco, CSc., Ing. Štefan Očkay, CSc., Ing. Mária Karabínová, Ing. Juliana Molnárová, Ing. Alexander Pešta,  Ing. Ladislav Mečiar, Ing. Ivan Dančák, Ing. Milan Poláček). Po 1986 pracujú na katedre Ing. Ladislav Illéš, Ing. Vladimír Pačuta, Ing. Jozef Žembery, Ing. František Horvát, Ing. Pavol Šusták, Ing. Ivan Černý, Ing. Miroslav Habán, Ing. Eva Candráková, prof. Emil Líška, CSc., doc. Ing. Richard Pospišil, Dr. Od roku 2011 je na katedre evidovaných osem pedagogických pracovníkov, z toho sú traja pedagogickí pracovníci s vedeckou hodnosťou PhD., resp. CSc., traja s vedecko-pedagogickým titulom docent a dvaja univerzitní profesori. V období existencie katedry bolo menovaných sedem profesorov, sedemnásť docentov, dvadsaťšesť kandidátov vied, resp. phylosophie doctor. Katedra rastlinnej výroby, ako profilová katedra, zabezpečuje výučbu na všetkých fakultách Vysokej školy poľnohospodárskej, neskôr Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín sa zaoberá pestovateľskými systémami na poľnohospodárskej pôde v nížinách, podhorských a horských oblastiach v kontexte s výrobou krmív pre polygastrické zvieratá. Prezentuje pracovisko pre štúdium a využitie biotopu trávnych porastov v leso-poľnohospodárskej krajine, zamerané na tvorbu primárnej produkcie a jej kvalitu z trvalých a siatych trávnych porastov vrátane účelových trávnikov a kŕmnych plodín pestovaných na ornej pôde.

Prednosta ústavu  -  Vedúci katedry

1950 – 1952

doc. Dr. M. Maloch, Katedra rastlinnej produkcie VŠPLI Košice

1952 – 1985

prof. Ing. Emil Špaldon, DrSc., KRV, VŠP Nitra

1985 – 1990

doc. Ing. František Adamovský, CSc., KRV, VŠP Nitra

1990 – 1994

doc. Ing. Zdenka Gromová, CSc., KRV, VŠP Nitra

1994 – 2000

prof. Ing. Dušan Kulík, PhD., KRV, VŠP, SPU Nitra

2000 – 2007

doc. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., KRV, SPU Nitra

2007 – 2015

doc. Ing. Ivan Černý, PhD., KRV SPU Nitra

2015 – 2019

prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., KRV SPU Nitra

       2019

prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., KRVTE SPU Nitra

Neoddeliteľnou súčasťou katedry boli a v súčasnosti sú technickí pracovníci, podieľajúci sa na prevádzke, výskume a materiálnom zabezpečení pedagogickej činnosti katedry (Ing. Eduard Orlík, Marta Hanzlíková, Ing. Magdaléna Procházková, Anna Petrovská, Zuzana Kulichová, Pavol Hlavatý, Darina Krošláková, Peter Mesároš, Eva Michlíková, Veronika Iváňová, Ing. Eva Lohyňová, Ing. Eleonóra Smatanová, Ing. Marietta Petkešová, Ing. Gabriela Tkáčová, Anna Brathová, Ing. Miroslav Buday, Margita Mihálková, Alžbeta Bosorádová, Helena Cigáňová, Helena Csériová, Ľudovít Szabo, Vladimír Novák, Magdaléna Kubašková, Helena Porubská, Alica Mesárošová, Vlasta Vlčková, Miloš Stodola, Štefan Kováč, Drahuša Letková, Jozef Szusztor, Milan Arpáš, Ivan Wiedermann, Štefánia Škorvagová, Tatiana Candráková, Aneta Némethová,  Mário Szabó a Peter Bezák.

Knižničný fond katedry protokolovali Vladimíra Ferlíková, RNDr. Oľga Palumbínyová, Ing. Alena Oravcová, Ing. Zuzana Horváthová, Ing. Gabriela Tkáčová,  a Ing. Mária Hrubá.

Sekretariát katedry viedli Anna Galgánková, Lýdia Líšková, Mária Vráblová, Anežka Lenčéšová a  Iveta Geršiová.

Zodpovednými za úsek výpočtovej techniky boli Ing. Barbora Brathová, Viera Duchoňová, Daniel Hurák  a Ing. Mária Hrubá.