Spolupráca

Spolupráca vo výučbe a vedeckom výskume: Katedra špeciálnej zootechniky intenzívne spolupracuje so všetkými poprednými chovateľskými a plemenárskymi organizáciami na Slovensku (zväzy chovateľov, Štátny plemenársky ústav SR a pod.). Významná spolupráca pri riešení výskumných úloh bola realizovaná s viacerými rezortnými výskumnými ústavmi a univerzitami na Slovensku.

       Z hľadiska zahraničnej spolupráce vo vedecko-výskumnej oblasti katedra spolupracuje so zahraničnými pracoviskami, najmä s univerzitami v Poľsku, Maďarsku a v Českej republike. V roku 2005 boli uzavreté Zmluvy o spolupráci SPU v Nitre a University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz a JČU České Budějovice. Okrem toho sa realizuje spolupráca pri realizácii genetického hodnotenia ukazovateľov exteriéru s Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub v Nemecku a s Universität für Bodenkultur Wien k problematike genetického hodnotenia nepriamych úžitkových vlastností hovädzieho dobytka.