Výskum

Výskumná činnosť katedry vychádza z európskeho modelu polyfunkčného poľnohospodárstva a z koncepcie Európskej únie. Stratégia výskumu katedry sa opiera o systémový prístup, ktorý umožňuje realizovať poľnohospodársku produkciu a súčasne i ochranu a udržateľnú exploatáciu prírodných zdrojov. Kľúčovým výskumom v podmienkach katedry je výskum funkčných vzťahov hlavných zložiek udržateľnosti agroekosystému pre trvalú produkciu potravinových zdrojov. V rámci parciálnych výskumných aktivít sa zameriavame na:

 • výskum udržateľných poľnohospodárskych systémov na pôde,
 • hodnotenie udržateľnosti poľnohospodárskych systémov agro-environmentálnymi indikátormi,
 • výskum vybraných pestovateľských postupov zameraných na zvyšovania retenčnej kapacity, index pokryvnosti a zlepšenie štruktúrnych vlastností pôdy a ich adaptačnej odozvy vyjadrenej agreonvironmentálnymi indikátormi a produkčnou schopnosť diverzifikovaného osevného postupu
 • udržateľné a trhovo orientované systémy hospodárenia na pôde (integrované, ekologické, s potravinárskou a nepotravinárskou produkciou),
 • kvantifikáciu vplyvu  diverzifikovaného  osevného postupu na vybrané faktory  udržateľnosti, produkčnej schopnosti a stability agroekosystému pri zmierňovaní dopadu klimatickej zmeny.
 • využitie fytomasy pozberových zvyškov a medziplodín na úrodnosť pôdy a ochranu jej vlastností,
 • teoretické a metodologické aspekty výskumu burín (druhová diverzita, kultúrne, chemické a nechemické metódy regulácie zaburinenosti, ochrana životného prostredia), prieskum zaburinenosti ornej pôdy (mapovanie)
 • výskum technológií pestovania netradičných cereálií pre zvýšenie diverzity, ochrany životného prostredia a vývoj inovatívnych bioproduktov,
 • zhodnotenie nutričnej, technologickej, fytoprotektívnej kvality obilnín a netradičných cereálií,
 • kvantifikáciu vplyvu vybraných pestovateľských faktorov na kvalitatívne a kvantitatívne aspekty produkcie sylimarínového komplexu v droge Silybi marianae fructus pri pestovaní pestreca mariánskeho (Silybum marianum /L./ Gaertn.) v diverzifikovanom osevnom postupe.
 • špecifiká rozvoja agroturizmu v podmienkach marginálnych oblastí Slovenska.

V súčasnosti  sa na katedre riešia 2 výskumné projekty  VEGA

VEGA č. 1/0513/12  Výskum  agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí.

Vedúci projektu: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

Doba riešenia: 2012-2015

VEGA č. 1/0544/13 Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy.

Vedúci projektu: doc. Dr. Ing.Milan Macák

Doba riešenia: 2013-2016.

 

Pod gestorstvom KUPH je v prevádzke "Vzorkovnica kultúrnych rastlín a systémov hospodárenia na pôde", na Experimentálnej báze FAPZ SPU v Nitre na Dolnej Malante a   "Vzorkovnica liečivých a koreninových rastlín", Botanická záhrada SPU    v Nitre