Výskum

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa katedra zameriava na výskum stravovacích zvyklostí, na civilizačné choroby, na prevenciu a liečbu zdravou výživou a správnym životným štýlom, na monitoring rizikových faktorov a hodnotenie nutričného stavu v jednotlivých populačných skupinách.

Výskumná činnosť je ďalej orientovaná na overovanie účinkov bioaktívnych látok na ľudský organizmus, na štúdium významu prírodných látok s antioxidačným účinkom v rastlinných zdrojoch, na sledovanie a hodnotenie antioxidačnej aktivity rôznych rastlinných zdrojov a na ich vplyv na zdravotný stav človeka.

V rámci civilizačných chorôb je výskum katedry zameraný predovšetkým na kardiovaskulárne choroby, obezitu, diabetes mellitus, osteoporózu, chronické pľúcne a iné choroby. Katedra sa ďalej zaoberá výživou detí a adolescentov, monitoringom výživového statusu a antropometrických parametrov u športovcov ako aj vplyvom výživy a pitného režimu na výkonnosť športovcov.

Katedra výživy ľudí rieši viaceré výskumné projekty, riešenie mnohých už bolo ukončené a pri viacerých v súčasnosti realizuje dopady.

V rámci kolektívu pracovníkov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre sa členovia katedry podieľajú na riešení výsledkov, dopadov resp. diseminácii projektov výzvy Operačného programu Výskum a vývoj so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Ide o projekty Štrukturálnych fondov:

ECOVA – Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity FAPZ SPU v Nitre (kód ITMS projektu 26220120015).

Obdobie riešenia: jún 2009 - apríl 2011.

www.uniag.sk/sk/excelentne-pracoviska/

ECOVA plus – „Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Plus“ (kód ITMS projektu 26220120032).

Obdobie riešenia: marec 2010 - december 2012.

www.uniag.sk/sk/excelentne-pracoviska/

ITEBIO – Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITMS 26220220115). Aktivita 1.3 – Overovanie účinkov biopotravín a bioproduktov na nutričný a zdravotný stav ľudí.

Obdobie riešenia: 2011 - 2014.

www.itebio.uniag.sk

AGROBIOTECH - Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ (ITMS 26220220180). Aktivita 1.3 Experimentálne technológie potravín a výživa ľudí.

Obdobie riešenia: apríl 2013 – apríl 2016.

www.agrobiotech.sk

 

Ďalšie projekty:

VEGA 1/0127/14 – Determinácia polyfenolického zloženia a antioxidačnej kapacity z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie v zlepšovaní zdravia populácie.

Obdobie riešenia: 2014 - 2016

Vedúci projektu: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.

 

KEGA 025SPU-4/2012 – Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení

Obdobie riešenia: 2012 - 2014

Vedúci projektu: Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD.

 

KEGA 301-035SPU-4/2010 – Inovácia výučby disciplín pre štúdium výživy ľudí a príprava učebných pomôcok s využitím pre prax študentov v nutričných poradniach

Obdobie riešenia: 2011-2012

Vedúci projektu: Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD.

 

VEGA 1/0102/10 – Detekcia biologicky aktívnych látok okrajových ovocných druhov a ich využitie vo výžive a ochrane zdravia

Obdobie riešenia: 2011-2012

Vedúci projektu: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.

 

KEGA 3/5082/07 – Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému „Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach

Obdobie riešenia: 2007-2009

Vedúci projektu: MUDr. Peter Chlebo, PhD.

 

Grantová agentúra SPU v Nitre - GA SPU 724/02380:  Produkty ekologického poľnohospodárstva, ich kvalita, možnosti využitia vo výžive ľudí a ich vplyv na  zdravie obyvateľstva

Obdobie riešenia: 11/2007 – 09/2008

Vedúci projektu: Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD.

 

VEGA 1/2321/05 – Stravovacie zvyklosti a životný štýl vybraných skupín obyvateľstva SR vo vzťahu k morbidite a mortalite a možnosti ich ovplyvnenia

Obdobie riešenia: 1/2005 – 12/2007

Čiastková etapa 1: Stravovacie zvyklosti vo vzťahu k incidencii epidemiologicky závažných chorôb neinfekčného pôvodu

Čiastková etapa 2: Stravovacie zvyklosti žien vo vzťahu k výskytu osteoporózy

Čiastková etapa 3: Dojčatá a význam dĺžky dojčenia v prevencii chorôb v neskoršom veku

Vedúci projektu: doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.

 

Katedra výživy ľudí sa v rámci spolupráce s inými pracoviskami podieľala v uplynulom období na riešení ďalších projektov:

APVV-0304-12 – Determinácia účinkov a celulárnych mechanizmov biologicky aktívnych látok

Obdobie riešenia: 2013-2017

Vedúci projektu: doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

 

VEGA 1/0887/10 – Determinácia parametrov kvality monoflorálneho obnôžkového peľu

Obdobie riešenia: 2010-2011

Vedúci projektu: Ing. Janka Nôžková, PhD.

 

VEGA 1/0434/10 – Biologicko-technologická kvalita bravčového mäsa v produkcii značkových potravín pre výživu ľudí

Názov úlohy: Porovnanie výkrmových, jatočných a kvalitatívnych ukazovateľov u ošípaných s prídavkom organického selénu

Obdobie riešenia: január 2010 - december 2011

 

VEGA 1/0282/10 – Využitie polysacharidov pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami

Obdobie riešenia: 2010-2011

 

VEGA 1/4433/07 - Využitie genofondu mäsových plemien ošípaných pri šľachtení vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktov pre výživu ľudí, 3. čiastková etapa: Nutričná hodnota bravčového mäsa pre zdravú výživu ľudí

Obdobie riešenia: 2007-2009

Vedúci projektu: prof. Ing. Branislav Bobček, CSc.

 

VEGA 1/4436/07 - Využitie biologicky aktívnych zložiek alternatívnych poľnohospodárskych plodín na zvýšenie kvality potravín

Obdobie riešenia: 2007-2009

Vedúci projektu: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

 

Integrovaný vedecko-technický projekt A-200 /02800 – Uchovanie a trvalo udržateľné využívanie genetickej základne úžitkových druhov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

Obdobie riešenia: 1/2004 – 12/2008

Priorita 6: Determinácia kvality produktov a vyvinutých výrobkov tradičnými technológiami z rastlinných druhov pre praktické využitie vo výžive a podpore zdravia obyvateľstva

Vecná etapa 6.3 Klinické testy pre determináciu funkčného účinku produktov a ich výrobkov

Vecná etapa 6.4 Prírodné látky s antioxidačným účinkom v rastlinných zdrojoch

Vedúci projektu: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

 

APVT 20-026704 – Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu

Obdobie riešenia: 2005 – 2007

Priorita 6: Overovanie možností využitia peľu

Aktivita: Zvyšovanie kvality produktov pridaním peľu

Vedúci projektu: Ing. Janka Nôžková, PhD.

 

VEGA 1/1331/04 – Systém šľachtenia vysokovýkonných populácií ošípaných v SR zameraný na zvýšenie podielu mäsových častí pre produkciu kvalitných značkových potravín

Obdobie riešenia: 2004-2006

Čiastková úloha 3: Nutričná hodnota bravčového mäsa a jej význam pre zdravú výživu ľudí

Vedúci projektu: prof. Ing. Branislav Bobček, CSc.

 

Prístrojové vybavenie

KVĽ je vybavená modernými prístrojmi, ktoré umožňujú získavanie vysoko validných výsledkov všetkých uvedených ukazovateľov. Sú medzinárodne certifikované (CE, ISO):

-          Indirektný kalorimeter s príslušenstvom (Vmax Encore 29N) (Metabolický monitor – prístroj na nepriamu kalorimetriu, na hodnotenie energetického metabolizmu a bazálneho energetického výdaja,

-          LISA 200 – poloautomatický biochemický analyzátor na biochemickú analýzu krvného séra ľudí,

-          Reflotron Plus (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) – prístroj na biochemický skríning krvného séra ľudí,

-          Photochem – prístroj na analýzu celkovej antioxidačnej kapacity v ľudskom sére a v potravinových zdrojoch, hydrofilných a lipofilných antioxidantov na princípe PCL - fotochemoluminiscenčnej metódy,

-          Bodystat Quadscan 4000 – štvorfrekvenčný analyzátor telesného zloženia a tekutín na princípe multifrekvenčnej bioimpedancie – BIA,

-          ViScan – abdominálny tukový analyzátor AB-140 na princípe BIA metódy - bioelektrickej impedančnej analýzy,

-          Kapilárny elektroforetický systém s príslušenstvom - analytický systém pre kapilárnu elektroforézu a izotachoforézu, umožňuje stanovovanie organických kyselín a katiónov v potravinách a nápojoch, stopových nečistôt v čistých chemikáliách, aniónov v pitnej, povrchovej a odpadových vodách a ďalšie.

-          Biolis 24i Premium – automatický biochemický analyzátor na biochemickú analýzu krvného séra ľudí,

-          Inframatic 6800 – Berten Instuments Švédsko – NIR analyzátor  na stanovenie základných parametrov (cukry, tuky, bielkoviny, vláknina a voda) vybraných druhov potravín,

-          Cholestech GTX – prístroj na biochemický skríning krvného séra ľudí,

-          Midray 5800 – plnoautomatický hematologický analyzátor určený na stanovovanie krvného obrazu a diferenciálneho krvného obrazu,

-          InBody 720 – analyzátor telesnej stavby na princípe multifrekvenčnej bioimpedancie – BIA,

-          InBody S10 – prenosný analyzátor telesnej stavby na princípe multifrekvenčnej bioimpedancie – BIA,

-          LipoPrint LDL/HDL – analyzátor subfrakcií HDL a LDL cholesterolu,

-          UV/VIS spektrofotometer – analytický systém určený na stanovovanie antioxidačnej kapacity potravinových zdrojov,

-          BOD-POD – analyzátor telesnej konštitúcie, Body Composition System – využívajúci metódu ADP (Air Displacement Plethysmography),

-          EKG – prístroj BURDICK ATRIA 6100 na formátovaný 12-zvodový EKG s demografickými údajmi.

 

Vedecké a odborné podujatia

          Katedra výživy ľudí počas svojej existencie zorganizovala mnohé vedecké a odborné podujatia viaceré aj s medzinárodnou účasťou:

 Výživa a potraviny pre tretie tisícročie

 1. ročník                   21.-22. august  2000

2. ročník                   4. - 5. apríl      2001                       

3. ročník                   24.-25. apríl      2002

4. ročník                   9. apríl              2003 Funkčné potraviny

5. ročník                   13.-14. október 2004           Spoločné stravovanie

6. ročník                   23.-24. november 2006       Výživa a nádorové ochorenia

 

Antioxidanty

1. ročník                   6. máj 2009

2. ročník                   5.-6. máj 2010

 

Zoborské dni a Západoslovenské dni o osteoporóze

XXII. Zoborský deň a V. Západoslovenské dni o osteoporóze 2007

15. - 16. marec 2007

XXIV. Zoborský deň a VI. Západoslovenské dni o osteoporóze 2008

7. - 8. február 2008

XXVI. Zoborský deň a VII. Západoslovenský deň o osteoporóze 2009

12. február 2009

XXVII. Zoborský deň a VIII. Západoslovenský deň o osteoporóze 2010

11. február 2010

XXVIII. Zoborský deň a IX. Západoslovenský deň o osteoporóze 2011

17. február 2011

XXIX. Zoborský deň a X. Západoslovenský deň o osteoporóze 2012

26. a 27. apríl 2012

XXX. Zoborský deň a XI. Západoslovenský deň o osteoporóze 2013

25. a 26. apríl 2013

XXXI. Zoborský deň a XII. Západoslovenský deň o osteoporóze 2014

10. apríl 2014

XXXII. Zoborský deň a XIII. Západoslovenský deň o osteoporóze 2015

21. a 22. apríl 2015

XXXIII. Zoborský deň a XIV. Západoslovenský deň o osteoporóze 2016

21. a 22. apríl 2016