O katedre

V akademickom roku 1952/53 sa Výživa a kŕmenie zvierat vyučovala na novovytvorenej Katedre krmovinárstva a výživy, ktorú viedol prof. Dr. Ing. Miloslav Maloch. V nasledujúcom akademickom roku sa výučba Výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat presunula na novovzniknutú Katedru mliekarstva a výživy, ktorú viedol prof. Ing. Bohumil Dušek. Pri uvedených katedrách sa v bývalej Roľníckej škole postupne vytvárali priestory pre novovznikajúcu Katedru výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat. V rámci uvedených katedier oblasť Výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat rozvíjali: Ing. Ján Jambrich (1951), Ing. Ján Labuda (1952), Ing. Ondrej Herceg (1952) a Ing. Ladislav Genči (1953).  Títo pedagógovia sú zároveň zakladajúcimi členmi samostatnej „Katedry výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat“, ktorá sa vyčlenila z Katedry mliekárstva a výživy v akademickom roku 1955/1956 a jej vedúcim sa stal Ing. Ján Labuda. Od roku 1958 postupne za pedagógov na katedre boli prijatí: Ing. Ivan Lichvár (1958), Ing. Michal Kováč (1960), Ing. Roman Gálik (1961), Ing. Erika Horniaková (1970), Ing. Daniel Bíro (1974), Ing. Václav Čupka, CSc. (1974), Ing. Mária Angelovičová (1978), Ing. Jozef Garlík (1981), Ing. Milan Pajtáš, CSc. (1986), Ing. Milan Šimko (1997), Ing. Peter Haščík (1999), Ing. Miroslav Juráček (2000), Ing. Branislav Gálik (2006) a Ing. Michal Rolinec, PhD. (2009). Výučbu v oblasti výživy zvierat na katedre zabezpečovali aj nasledovní externí pedagógovia: prof. Ing. Alexander Sommer, DrSc., MVDr. Ing. Norbert Beňuška, CSc., Ing. Stanislav Knotek, CSc., prof. MVDr. Jozef Sokol, CSc. a prof. Ing. Ivan Lichvár, CSc.. Uvedení pedagógovia zabezpečovali resp. zabezpečujú výučbu nasledovných predmetov: Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat, Výživa a krmivárstvo, Krmivárstvo, Fyziológia a výživa hospodárskych zvierat, Živočíšna výroba, Racionálna výživa zvierat, Základy výživy, Výživa zvierat, Kŕmenie prežúvavcov, Kŕmenie neprežúvavcov, Konzervovanie a úprava krmív, Dietetika výživy zvierat, Kŕmne zmesi, Systémy výživy zvierat, Náuka o krmivách, Posudzovanie a hodnotenie krmív, Krmivárske technológie.

Ďalším medzníkom vývoja katedry bolo zahájenie výchovy odborníkov zo zameraním na výživu ľudí v školskom roku 1994/95. Z toho dôvodu  v roku 1996 názov „Katedra výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat“ bol zmenený a od tohto obdobia katedra niesla názov „Katedra výživy“. Výučbu v oblasti humánnej výživy na katedre zabezpečovali predovšetkým externí pedagógovia: prof. Ing. Alexander Sommer, DrSc., doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc., MUDr. Daniel Magula, CSc., MUDr, Marta Porubská, MUDr. Mária Čechová a interní pedagógovia: doc. Ing. Erika Horniaková, PhD. a Ing. Jozef Golian, Dr. (1997). V roku 2002 Katedra výživy bola premenovaná na Katedru výživy zvierat, pretože bola vytvorená samostatná Katedra výživy ľudí.