Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022

AS FAPZ SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 8.9.2021 prijal nasledovné uznesenie 3/23/2021:

AS FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na deň 19. 10. 2021 elektronicky prostredníctvom
e-volieb v systéme UIS.

V zmysle čl. 4, ods. 1 Zásad volieb do AS FAPZ SPU v Nitre preto

AS FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na deň 19.10.2021 elektronicky prostredníctvom e-volieb v systéme UIS.


V rovnakom termíne boli vyhlásené doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022. Ďalšie pokyny k elektronickému navrhovaniu kandidátov a priebehu volieb sú zverejnené v harmonograme a v organizačnom zabezpečení doplňujúcich volieb.

Harmonogram a organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre .

 

V Nitre 13.9.2021 doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť