Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 01.10.2020 (štvrtok)

o 13.00 h v zasadačke Katedry genetiky a plemenárskej biológie.

Program:

  1. 1. Otvorenie zasadnutia
  2. 2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
  3. 3. Zloženie a podpísanie sľubu nových členov AS FAPZ SPU v Nitre (študentská časť AS FAPZ)
  4. 4. Prerokovanie návrhu na zrušenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FAPZ SPU v Nitre
  5. 5. Rôzne
  6. 6. Záver

 

V Nitre 28. 09. 2020                                                          doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

                                                                       predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť