Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

 

Zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 21. 04. 2021 (streda) o 13.00 hod. prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu Microsoft Teams.

Link na zasadnutie

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Oficiálne výsledky doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre a AS SPU v Nitre.
4. Sľub nových členov AS FAPZ SPU v Nitre.
5. Prerokovanie a schvaľovanie Správy o činnosti AS FAPZ SPU v Nitre za rok 2020 a Správy o činnosti FAPZ SPU v Nitre za rok 2020.
6. Prerokovanie a schvaľovanie Štatútu FAPZ SPU v Nitre.
7. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačného poriadku FAPZ SPU v Nitre.
8. Rôzne.
9. Záver.

V Nitre 14. 04. 2021

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť