Zasadnutie AS FAPZ na 28.2.2023 o 13,00 hod.

Vážení členovia AS FAPZ,

v zmysle Rokovacieho poriadku AS FAPZ zvolávam riadne zasadnutie AS FAPZ na 28.2.2023 o 13,00 hod. Zasadnutie bude prebiehať v zasadacej miestnosti Ústavu výživy a genomiky, pracovisko Katedra výživy zvierat (T-pavilón, 4. poschodie, miestnosť č. 15) s nasledovným navrhovaným programom:


1. Otvorenie zasadnutia.

2. Zloženie sľubu nových členov zamestnaneckej časti AS FAPZ.

3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.

4. Schvaľovanie návrhu dekana FAPZ na vymenovanie členov VR FAPZ pre funkčné obdobie 2023-2027.

5. Doplňujúca voľba členov pracovných komisií AS FAPZ.
6. Voľba tajomníka AS FAPZ

7. Rôzne a záver

 

V Nitre, 06. 02. 2023


prof. Ing. Branislav Gálik, PhD.

predseda AS FAPZ

Ísť späť