Zrušenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FAPZ, TF a FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022

AS SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 30. 09. 2020 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre ruší uznesenie AS SPU 5/11/20 prijaté na zasadnutí AS SPU v Nitre dňa 24. 06. 2020 v znení: "AS SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS SPU v Nitre za FAPZ, FZKI a TF SPU v Nitre na deň 07. 10. 2020 a v prípade potreby ich opakovania v ďalšom termíne dňa 13. 10. 2020."

Dôvodom zrušenia uznesenia AS SPU 5/11/20 je aktuálna epidemiologická situácia súvisiaca s COVID-19 a s ňou spojené prijaté opatrenia ÚVZ SR a na ne nadväzujúce prijaté opatrenia na SPU v Nitre.

Predložené návrhové listy k zrušeným voľbám nezostávajú v platnosti pre ďalší termín volieb.

V Nitre 05. 10. 2020

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., v.r.

predsedníčka AS SPU v Nitre

Ísť späť