Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Dĺžka štúdia v rokoch: 4
Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: Bc.

Uplatnenie absolventa

Študijný program udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a praktických zručností potrebných v týchto oblastiach. Systém kvality vzdelávania na FAPZ vytvára pre absolventa veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania (udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, agroekológia, manažment rastlinnej výroby, genetické technológie v agrobiológii).

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných agrobiologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov zameraných na biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (základy udržateľného poľnohospodárstva, vidiecky turizmus a agroturizmus, liečivé rastliny, ekológia rastlín a živočíchov, ochrana a tvorba životného prostredia, hodnotenie poľnohospodárskych produktov).

Cieľom organického prepojenia štúdia rastlinných, živočíšnych, environmentálnych disciplín so štúdiom udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste, či už pokračovaním štúdia na inžinierskom stupni alebo priamo v praxi.

 

Uplatnenie absolventa:

 

Absolvent v rovine teoretických vedomostí pochopí princípy, podstatné fakty vzťahujúce sa k udržateľnému poľnohospodárstvu a k využitiu mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva, vrátane ochrany a využívania prírodných zdrojov. V rovine praktických vedomostí je pripravený na uplatnenie sa vo sfére poľnohospodárstva (rastlinná, živočíšna výroba) a v podnikateľskej sfére, najmä v oblasti vidieckeho turizmu a služieb. Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov vo všetkých typoch poľnohospodárskych podnikateľských subjektov, agropotravinárstva, v inštitúciách štátnej správy a samosprávy zameraných na poľnohospodársku produkciu a vidiecky turizmus. Absolvent vie pracovať ako stredný riadiaci a výkonný pracovník najmä v poľnohospodárskych podnikoch a na súkromných farmách, v organizáciách poskytujúcich služby v oblasti stravovania, vidieckej turistiky, v regionálnych agentúrach životného prostredia, na mestských a obecných úradoch, v samosprávnych orgánoch rozvojovej politiky, vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odporúčaných programoch udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, agroekológia, manažment rastlinnej výroby, genetické technológie v agrobiológii.

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium (§ 56 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre na základe medzištátnych zmlúv  po úspešnom  absolvovaní jazykovej prípravy. Viac informácií nájdete na: https://www.uniag.sk/sk/zahranicni-uchadzaci/

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Vzhľadom na prijaté Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 sa prijímacie konanie uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške. Za základ hodnotenia sa berie výsledok maturitnej skúšky. Pri naplnení požadovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan fakulty prijať ďalších uchádzačov v poradí, ktorí spĺňajú podmienky na alternatívny študijný program.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišínová, Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre, tel.: 037/6414800,  e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.sk

Prijímacia skúška

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium posielajú elektronickú prihlášku podanú prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU, alebo prostredníctvom Portálu VŠ. V prihláške uchádzač môže uviesť aj alternatívny študijný program.

Prílohy prihlášky:

V termíne do 2. júna 2021 (pre druhé kolo do 6. augusta 2021) zašlite na študijné oddelenie fakulty nasledovné prílohy:

• Overená kópia maturitného vysvedčenia
• Životopis*
• Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie*

* označený dokument je možné zaslať poštou alebo vložiť medzi prílohy elektronickej prihlášky

Adresa študijného oddelenia:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

E-mail: studfapz@uniag.sk

 

Forma prijímacej skúšky

Vzhľadom na prijaté Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 sa prijímacie konanie uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.

Termíny

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2021

Pre druhé kolo prijímacieho konania do 6. augusta 2021

 

Termín zaslania príloh (overená kópia maturitného vysvedčenia,  životopis, doklad o úhrade poplatku): do 2.6.2021 (pre druhé kolo do 6. augusta 2021)

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 7. – 8. júna 2021

Pre druhé kolo prijímacieho konania 13. augusta 2021

Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.

Prihláška a poplatky

Vzhľadom na prijaté Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 je doporučená elektronická forma prihlášky:

Elektronická forma prihlášky na študijný program Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externá forma

Poznámky: Do prihlášky nie je potrebné zadávať „Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy“

Povinné prílohy k prihláške:

V termíne do 2. júna 2021 (pre druhé kolo do 6. augusta 2021) zašlite na študijné oddelenie fakulty nasledovné prílohy:

• Overená kópia maturitného vysvedčenia
• Životopis*
• Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie*

* označený dokument je možné zaslať poštou alebo vložiť medzi prílohy elektronickej prihlášky

 

 

Ročné školné: 400,- €

 

Poplatok za prijímacie konanie:

Elektronická forma prihlášky (32,- €): poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške.

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

Fakturačné údaje

Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu, alebo internetbankingom, nie poštovou poukážkou na nasledovné fakturačné údaje:

Názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

Konštantný symbol (KS): 0558

Variabilný symbol (VS): 102900

Špecifický symbol (ŠS): 102900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07  Bratislava

Konštantný symbol (KS): 0558

Variabilný symbol (VS): 102900

Špecifický symbol (ŠS):  102900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

  

Adresa študijného oddelenia:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

E-mail: studfapz@uniag.sk

Študijný plán

Bakalárske štúdium v externej forme trvá 4 akademické roky. Každý akademický rok je rozdelený do dvoch semestrov – zimný semester a letný semester.

 

Plán bakalárskeho štúdia v študijnom programe udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externá forma.