Špeciálna živočíšna produkcia

Formá štúdia: denná, externá

Dĺžka programu: 3 roky dená forma, 4 roky externá forma

 

Anotácia:

Doktorandský študijný program Špeciálna živočíšna produkcia vychováva vedeckých pracovníkov, ktorí sú schopní samostatne tvorivo pracovať vo vedeckej, pedagogickej, vývojovej a manažérskej sfére v oblasti živočíšnej produkcie a chovu záujmových a exotických zvierat. Absolvent ovláda vedecké metódy a postupy výskumu a vývoja orientované na špeciálnu živočíšnu produkciu, ktoré vedú k neustálemu zlepšovaniu úrovne a konkurencieschopnosti produkcie, k zvyšovaniu kvality a nezávadnosť živočíšnej produkcie, v súlade s ochranou životného prostredia a potrieb trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva. Je tiež orientovaný aj na vývoj nových vedeckých a technických postupov v základnom výskume.