Štipendiá

 

Finančná podpora študentov vo forme štipendií sa riadi Štipendijným poriadkom SPU v Nitre.

Študentom SPU sa poskytuje sociálne a motivačné štipendium.

SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM možno priznať študentovi dennej formy štúdia na základe písomnej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia, doloženej príslušnými dokladmi, ktorú študent podáva v Registri študentov (vo vestibule pod aulou).

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Príloha k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia

Vyhláška MŠ SR 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

 

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM je možné priznať:

  1. za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti,
  2. v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Rektor SPU, resp. dekan príslušnej fakulty, môže študentovi priznať štipendium z nedotačných zdrojov SPU, resp. fakulty, ak študent:

- má priznané ťažké zdravotné postihnutie,

- je prechodne vo finančnej tiesni a je úplná sirota alebo polosirota,

- aktívne pracuje v akademických orgánoch školy, resp. fakulty, v kolégiu rektora (v kolégiu dekana), v RŠVŠ, resp. v iných národných a medzinárodných študentských organizáciách,

- dlhodobo dosahuje mimoriadne kvalitné študijné výsledky v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, dosahuje kvalitné študijné výsledky, vzorne reprezentuje SPU na medzinárodných podujatiach alebo je mimoriadne aktívny v oblasti voľnočasových aktivít študentov,

- aktívne spolupracuje na príprave, organizácii a realizácii spoločenských, kultúrnych a odborných podujatí na SPU.