Doktorandský študijný program

  • Doktorandský študijný program je zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja z akreditovaných študijných odborov. Fakulta má akreditované doktorandské štúdium v študijných odboroch: 6.1.3 všeobecná živočíšna produkcia, 6.1.4 špeciálna živočíšna produkcia, 6.1.6 všeobecná rastlinná produkcia, 6.1.7 špeciálna rastlinná produkcia, 6.1.8 agrochémia a výživa rastlín, 6.1.9 fyziológia plodín a drevín, 6.1.12 výživa, 6.1.16 ochrana rastlín.
  • Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a z vedeckej časti.
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce sa preukazuje vykonaním dizertačnej skúšky, spracovaním a obhajobou dizertačnej práce, publikáciami a ďalšími formami prezentácie vlastnej vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti.

Formy štúdia

  • Štúdium v doktorandských študijných programoch je organizované v dennej a externej forme.
  • Prestup z dennej formy na externú formu alebo z externej formy na dennú formu štúdia v rámci príslušného vedného odboru povoľuje dekan fakulty na základe žiadosti doktoranda a stanoviska školiteľa.
  • Prestup z jedného študijného odboru do iného v rámci študijných odborov akreditovaných povoľuje dekan na základe žiadosti doktoranda, stanoviska školiteľa a predsedov príslušných odborových komisií. Prestup do iného študijného odboru v rámci dvoch fakúlt povoľuje rektor alebo aj rektori z iných univerzít na základe žiadosti doktoranda, stanoviska školiteľa, predsedu odborovej komisie a stanoviska dekana.