Doktorandský študijný program

Doktorandský študijný program je zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja v ôsmich študijných programoch. Fakulta má akreditované doktorandské štúdium v študijných programoch: 7256 Všeobecná živočíšna produkcia, 7257 Špeciálna živočíšna produkcia, 7254 Všeobecná rastlinná produkcia, 7261 Špeciálna rastlinná produkcia, 7268 Agrochémia a výživa rastlín, 7263 Fyziológia plodín a drevín, 7251 Výživa, 7259 Ochrana rastlín. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a z vedeckej časti. Schopnosť samostatnej vedeckej práce sa preukazuje vykonaním dizertačnej skúšky, spracovaním a obhajobou dizertačnej práce, publikáciami a ďalšími formami prezentácie vlastnej vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti.

Formy štúdia

  • Štúdium v doktorandských študijných programoch je organizované v dennej a externej forme. Prestup z dennej formy na externú formu alebo z externej formy na dennú formu štúdia v rámci príslušného vedného odboru povoľuje dekan fakulty na základe žiadosti doktoranda/tky a stanoviska školiteľa/ľky. Prestup z jedného študijného programu iného v rámci študijných programov akreditovaných povoľuje dekan FAPZ na základe žiadosti doktoranda/tky, stanoviska školiteľa/ľky a stanoviska príslušných odborových komisií. Prestup do iného študijného odboru v rámci dvoch fakúlt povoľuje rektorka alebo aj rektori z iných univerzít na základe žiadosti doktoranda/tky, stanoviska školiteľa/ľky, stanoviska odborových komisií a stanoviska dekana FAPZ.