Agrochémia a výživa rastlín

Formá štúdia: denná, externá

Dĺžka programu: 3 roky dená forma, 4 roky externá forma

 

Anotácia:

Doktorandský študijný program Agrochémia a výživa rastlín vychádza z princípov "precízneho poľnohospodárstva", ktoré sa výrazne presadzuje v krajinách EÚ. V programe sa rešpektujú požiadavky na efektívnosť výživy rastlín bez negatívneho dopadu na životné prostredie s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárskej výroby s prísne regulovaným vstupom agrochemikálií do agroekosystému. Absolvent ovláda a rozvíja vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti agrochémie a výživy rastlín. Absolvent je schopný samostatne vedecky pracovať na výskumných projektoch, analyzovať kauzalitu prebiehajúcich zmien v pôde a rastlinnom organizme a kvantifikovať podiel ovplyvňujúcich faktorov štatistickými metódami.