ASD – 2021 – Maďarsko – Gödöllő

napísal

V dňoch 13. septembra až 16. septembra sa uskutočnil 29. ročník medzinárodného sympózia ASD 2021 (Animal Science Days 2021), v maďarskom meste Gödöllő. Udaloť bola zahájená plenárnou schôdzou a prvý deň uzatrváralo zasadnutie vedenia ASD. Počas dvoch dní prebiehali 4 sekcie z toho 3 sekcie prezentácií a 1 posterová sekcia. Prof. Kasarda a doc. Juhás predsedali v odborných sekciách venovaným šľachteniu zvierat a genomike resp. One Health. V rámci sekcií venovaných One Health, wellfer a precíznemu farmárstvu bola na záver zorganizovaná panelová diskusia. Ako to už býva zvykom na záver sa udeľovali ceny za najlepšiu prezentáciu v každej sekcii.  Poster: Gene-based interaction analysis derived from the level of linkage disequilibrium in dogs, autorov: R. Kasarda – N. Moravčíková – R. Židek – L. Vostrý – H. Vostrá-Vydrová – J. Vašek – D. Čílová – A. Trakovická zaujal odbornú komisiu a bol vybraný medzi 3 najlepšie.

Sympózia sa zúčastnilo 7 krajín ktoré reprezentovali nasledovné univerzity: Univerzita v Ľubľane, Biotechnická fakulta, Zootechnická katedra, Ľubľana, Slovinsko; Univerzita v Záhrebe, Poľnohospodárska fakulta, Záhreb a Chorvátska univerzita JJ Strossmayer, Poľnohospodárska fakulta, Osijek, Chorvátsko; Maďarská univerzita poľnohospodárskych a biologických vied, Maďarsko; Talianska univerzita Padova, Taliansko; Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied, Viedeň, Rakúsko; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko; Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika.

Okrem sympózia sa v dňoch 13. septembra až 14. septembra konali aj dva postgraduálne kurzy:

  • „Populačná genetika a genomika“ , 13. septembra s prednášajúcimi prof. Ino Curik a prof. Luboš Vostrý
  • „Kurz vizualizácie dát a filtrácie údajov - Úvod do tidyverse v R“ , 14. septembra s prednášajúcim doc. Gábor Mészáros.

Ako už bolo vyššie uvádzané tejto významnej udalosti, ktorá utužuje dobré medzinárodné vzťahy v oblasti vedy v Strednej Európe sa aktívne zúčastnili členovia nášho tímu v zastúpení prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD., doc. Ing. Peter Juhás, PhD., Ing. Nina Moravčíková, PhD., Ing. Renata Kolláthová, PhD., a Ing. Mária Mészárosová. Už dnes s napätím očakávame, o akých pokrokových myšlienkach a výsledkoch vedeckých prác sa dozvieme na 30-tom zasadnutí ASD v roku 2022, ktoré sa bude konať v chorvátskom meste Zadar.

Ísť späť