Medzinárodné poľnohospodárske sympózium AGROSYM 2019

napísal

V dňoch 3. – 6. októbra 2019 sa v Jahorine (Bosna a Hercegovina) konal už 10. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho sympózia AGROSYM 2019. Toto sympózium predstavuje platformu pre medzinárodné vedecké diskusie o poľnohospodárstve, potravinách, rozvoji vidieka, životnom prostredí a lesníctve. Tento rok bolo prezentovaných viac ako 1000 príspevkov reprezentujúcich 80 krajín sveta v oblastiach rastlinnej produkcie, ochrany rastlín a potravinovej bezpečnosti, organického poľnohospodárstva, ochrany životného prostredia a manažmentu prírodných zdrojov, chovu zvierat, rozvoja vidieka a agroekonómie a lesníctva a agrolesníctva. Samotné odborné príspevky boli zoradené do 10 tematických okruhov a posterových sekcií.

Počas úvodnej plenárnej sekcie vystúpila na sympóziu prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. s prednáškou na tému: „Vývoj a perspektívy organického poľnohospodárstva - výrobný a ekonomický aspekt“. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu na tomto kongrese ďalej zastupovali aj pracovníci a doktorandi z Katedry genetiky a plemenárskej biológie, Katedry špeciálnej zootechniky, Katedry výživy zvierat a Katedry veterinárnych disciplín v rámci sekcie „Animal husbandry“. Na konferencii boli počas prvej časti tejto sekcie prezentované 2 príspevky z KGPB: Distribúcia autozygotných úsekov v genóme slovenského teplokrvníka (Ing. Moravčíková) a Genetická diverzita a úroveň admixie slovenského strakatého dobytka  (Ing. Lehocká). V rámci posterovej sekcie následne predstavili príspevky prof. Anna Trakovická, prof. Radovan Kasarda a Ing. Jozef Bujko. Prof. Kasarda a Ing. Moravčíková zároveň predsedali sekcii „Animal husbandry“.

Katedru špeciálnej zootechniky zastupovali doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. a doc. Mgr. Peter Juhás, PhD., ktorí prezentovali práce z oblasti kvality mäsa HD a správania sa ošípaných pod vplyvom stresu. Katedra výživy zvierat, zastúpená Ing. Renátou Kolláthovou a Ing. Aljošom Janjićom, prezentovala výsledky práce prostredníctvom dvoch posterov. Katedru veterinárskych disciplín zastupovala Ing. Martina Pšenková, PhD. s príspevkom z oblasti hodnotenia faktorov ovplyvňujúcich kvalitu mlieka oviec.

Výsledky prác, prezentovaných v rámci sympózia, prispievajú každoročne k rozšíreniu poznatkov, praktických skúseností v agropotravinárskom sektore (farmárom, poradenským službám, vedcom) a informovanosti širokej verejnosti o význame poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré sú prioritnými oblasťami v mnohých národných výskumných programoch.

Späť