Informácie o prijímacom konaní na Bakalárske štúdium

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Dĺžka štúdia

Forma štúdia

Plánovaný

počet

študentov

Školné/akad. rok

(v externej

forme štúdia)

agroekológia

v akad. roku 2024/25 sa neotvára

farmárstvo

3 roky

denná

40

-

hipológia

3 roky

denná/externá

20/20  

500,- €

manažment rastlinnej výroby

3 roky

denná

60

-

manažment živočíšnej výroby

3 roky

denná

60

-

špeciálne chovateľstvo

3 roky

denná

40

-

udržateľné poľnohospodárstvo

a rozvoj vidieka

v akad. roku 2024/25 sa neotvára

všeobecné poľnohospodárstvo

3 roky

denná/externá

30/40

500,- €

výživa ľudí

3 roky

denná/externá

100/20

500,- €

Podmienky prijatia na jednotlivé študijné programy pre akademický rok 2024/2025

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY (pre denné aj externé štúdium)

pre prvé kolo do 30. apríla 2024

pre druhé kolo do 15. júla 2024

Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU alebo prostredníctvom Portálu VŠ.

Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.

Uchádzači zašlú do 1. júna 2024 (v prípade neskoršieho termínu maturity, môžete zaslať maturitné vysvedčenie aj po termíne 1.6.2024, avšak čo najskôr po jeho obdržaní) na študijné oddelenie fakulty:

  • Overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Zároveň vložia do UIS nasledovné prílohy:

  • Životopis.
  • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie*.
  • Lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania (len študijný program hipológia).

*v prípade, že platia uchádzači cez platobnú bránu v elektronickej prihláške, nie je potrebné.

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na bakalársky študijný program FAPZ pre akademický rok 2024/2025 je 35,- € za prihlášku. Poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške*.

*Príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby. Nepoužívajte platbu poštovou poukážkou.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania, alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.

Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Tézy, termíny a spôsob realizácie overenia všeobecných študijných predpokladov budú uchádzačom, na ktorých sa daná požiadavka vzťahuje, vopred oznámené.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

-      Výsledok maturitnej skúšky. Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku (počet bodov sa určuje podľa tabuľky v prílohe*).

V prípade nedostatku uchádzačov o niektorý zo študijných programov FAPZ, môže dekan:

-      ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,

-      akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách.

PRIJÍMACIE KONANIE

Termín zasadnutia prijímacej komisie        pre prvé kolo: 6. – 7. júna 2024

pre druhé kolo:  31. júla 2024

Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov, výnimku tvoria uchádzači o štúdium na študijnom programe hipológia, ktorí musia prijímacej komisii preukázať praktickú spôsobilosť základnej manipulácie s koňmi. Výsledky prijímacieho konania budú uchádzačom oznámené písomne do 14 dní od zasadnutia Prijímacej komisie.

KONTAKT NA ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

E-mail: studfapz@uniag.sk

Študijné referentky

Ing. Martina Vaňová, e-mail: martina.vanova@uniag.sk

Eva Sabová,                  e-mail: Eva.Sabova@uniag.sk

tel.: 037/641 5543

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre tel.: 037/641 4800,

e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.sk