Výskum

Pracovníci katedry sa vo vedecko – výskumnej práci orientujú na:

 • hodnotenie kvality vody v rôznych biotopoch chránených mokradí v Slovenskej republike,
 • vplyv rôznych ekosystémov na kvalitu vody vo vodných tokoch,
 • makrozoobentos ako indikátor kvality povrchových vôd,
 • dynamikou dusíka v pôde v súvislosti s tendenciou udržateľného poľnohospodárstva a globálnou zmenou klímy,
 • dynamiku zmien vybraných frakcií síry v pôde,
 • diverzita epigeických skupín s dôrazom na čeľaď Carabidaev poľnohospodárskych a prírodných ekosystémoch,
 • vplyv potenciálne toxických prvkov na životné prostredie, so zameraním sa na štúdium sedimentačného prostredia vodných tokov a nádrží,
 • funkčná diverzita pestríc (Diptera, Syrphidae) v ekosystémoch poľnohospodárskej krajiny.
 • cytologická analýza rastlinných buniek vystavených pôsobeniu intenzifikačných faktorov prostredia a účinok vybraných pesticídov na priebeh delenia buniek u kultúrnych rastlín,
 • submikroskopická analýza pôsobenia vybraných pesticídov na jednotlivé bunkové organely,
 • štúdium procesov generatívnej reprodukcie ohrozených druhov flóry Slovenska (Andromeda polifoliaAmygdalus nanaCerasus fruticosaLedum palustreVacinium uliginosumOxycoccus palustris microcarpus) a lokálnych populácií taxónov rodov CotoneasterCrataegusPrunus na rozhraní panónskej a karpatskej fytogeografickej oblasti využitím klasických cytoembryologických metód i metód prietokovej cytometrie,
 • populačná biológia ohrozených druhov flóry Slovenska,
 • diverzita flóry cievnatých rastlín na Slovensku,
 • vysokohorské rastlinné spoločenstvá a synantropizácia flóry v pohoriach Slovenska,
 • problematika výskytu miznúcich segetálnych archeofytov,
 • štúdium šírenia sa inváznych taxónov a karanténnych burín na Slovensku,
 • výskum halofytnej flóry a vegetácie v Panónskej oblasti a možnosti ich obnovy.

Výskumná problematika nadväzuje na medzinárodný program ochrany génových zdrojov IUCN (Kew Garden, Veľká Británia) ako aj na riešenie národných programov s problematikou ochrany genofondu rastlín. Je zameraná na dôkladné poznanie biológie prevažne ohrozených druhov flóry Slovenska na makro- i mikroskopickej úrovni a štúdium ich ekocenologických vzťahov.

Herbárová zbierka bola založená v roku 1946 v Košiciach ako súčasť Ústavu botaniky na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI). Od roku 1952, po rozdelení VŠPLI na Vysokú školu lesnícku a drevársku a Vysokú školu poľnohospodársku, je herbár uložený Nitre. Kolekcia obsahuje asi 35 000 položiek cievnatých rastlín. Ide predovšetkým zbery zo Slovenska, v menšej miere i o zbery z iných krajín strednej a južnej Európy (Česká republika, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko atď.) a Škandinávie (Svalbard, Grónsko, Nórsko, Švédsko). Pozostáva z cca. 25 000 položiek vo vedeckom herbári, cca. 4000 položiek tvorí samostatná kolekcia herbára prof. M. Malocha. Nespracovaný a nezatriedený materiál predstavuje cca. 8 - 9 tisíc položiek. K najcennejším častiam vedeckého herbára patrí herbár bývalého Evanjelického lýcea v Bratislave, v ktorom sa nachádzajú zbery z celého Rakúsko-Uhorska od polovice 19. až po prvé desaťročie 20. storočia.

Kurátori zbierky: RNDr. Věra Osvačilová (1946 – 1955), RNDr. Zdenka Svobodová, CSc. (1955 – 1992), doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc. (1961 – 1992), Mgr. Jaroslav Košťál, PhD. (1992 – 1998), Doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (1998 – dodnes).