Výskum

V súčasnosti sa Katedra genetiky a šľachtenia rastlín zameriava na uplatňovanie metód molekulovej biológie pri mapovaní genómu rastlín v zbierkach genofondu rastlín a na ochranu a využívanie agrobiodiverzity. Hodnotenie genofondu je smerované k vytvoreniu obrazovej databázy pre počítačovú sieť a detekciu biodiverzity metódami molekulovej genetiky. Pozornosť sa venuje výskumu a praktickému využitiu podzemných húb. Rozvíjajú sa metódy biometriky a štatistiky pre analýzu biodiverzity rastlín.

Zriaďujú sa špecializované databázy pre vzdelávacie, šľachtiteľské a výskumné využitie.

Katedra má významné postavenie v oblasti uchovávania a využívania agrobiodiverzity rastlín, rozmanitosti húb, a významu nestabilných pozícií genómu rastlín pre agrobiodiverzitu.

Základné ciele výskumných aktivít sú zamerané na genetickú analýzu, hodnotenie a využívanie biologickej rozmanitosti v agroekosystéme.

Katedra sa zameriava na poradenskú činnosť, expertíznu činnosť pre Ministerstvo životného prostredia v oblasti biologickej bezpečnosti, aktívne sa zúčastňuje na realizácii Národného programu ochrany genetických zdrojov pre výživu poľnohospodárstvo pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Katedra rozvíja metódy genetických technológií a vyvíja úsilie riešiť aktuálne úlohy ochrany a využívania agrobiodiverzity. V rámci budovania infraštruktúry výskumnej základne zriadením Excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, sa výrazne posilnil potenciál na zintenzívnenie a rozširovanie výskumu v oblasti genetických technológií, ochrany a využívania biologickej rozmanitosti pestovaných a voľne rastúcich druhov rastlín. Genetické technológie pri svojom teoretickom prínose (cielená tvorba znakov, RNA interferencia, transgenóza, cisgenóza a ďalšie) priamo podporujú a cielene zasahujú do tvorby nových odrôd rastlín.

Na katedre je vzácne prepojenie genetického výskumu, genetických technológií a vyhľadávania genetických zdrojov rastlín pre potraviny a priemyselné spracovanie.