Spolupráca

Domáci partneri

▪ Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, katedra Ekológie – spolupráca na spoločných projektoch s dôrazom na determináciu prirodzených nepriateľov hmyzu

▪ SAV Nitra, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín – spolupráca pri analýze reakcií hostiteľských rastlín na napadnutie parazitickými zárazami z rodu Phelipanche

 Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany – spolupráca na spoločnom projekte zameranom na výskum živočíšnych škodcov na pseudo-obilninách

▪ Združenie Slovenský mak - spolupráca zameraná na výskum škodlivých činiteľov v porastoch maku

 

Zahraniční partneri

▪ Wageningen University, The Netherlands – spolupráca pri výskume parazitických rastlín z rodu Orobanche, analýzy plynnou chromatografiou a elektroantenografia


▪ CABI Europe, Délemont, Switzerland – spolupráca pri výskume pupenca roľného a pri selekcii a introdukcii potenciálnych druhov hmyzu v rámci klasickej biologickej regulácie; mapovanie výskytu a modelovanie rozšírenia cesnačky lekárskej


▪ ETH Zurich, genetická analýza populácií druhu Cydia molesta v Európe


▪ USDA-APHIS, Fort Collins, Colorado USA - spolupráca pri výskume pupenca roľného a pri selekcii a introdukcii potenciálnych druhov hmyzu v rámci klasickej biologickej regulácie


▪ ENEA C.R. Casaccia, Rome, Italy – prieskum a selekcia prirodzených nepriateľov rôznych druhov burín (napr. Salsola kali, Chondrilla juncea, Centaurea spp.)


▪ ARO, Newe-Ya’ar Research Center, Israel – spolupráca pri výskume parazitických burín – záraz z rodu Phelipanche


▪  Polytechnic Institute of Viseu, Portugal - spolupráca pri vývoji e-learningových a m-learningových materiálov pre oblast ekologickeho polnohospodarstva a tvorba podpornych web stránok


▪ Biocert, Rome, Italy - spolupráca pri vývoji e-learningových a m-learningových materiálov pre oblast ekologickeho polnohospodarstva a tvorba podpornych web stránok


▪ FAO, Regional Office for Europe and Central Asia, Budapest, Hungary – spolupráca pri praktickej implementácii organického poľnohospodárstva pri cezhraničnej spolupráci


▪ ČZU v Prahe, Zemědělská společnost při ČZU v Praze a Katedra rostlinné výroby - spolupráca pri výskume olejnín a implementácii poznatkov z výskumu do praxe