Výskum

V rámci SR je Katedra pedológie a geológie exkluzívne pracovisko z hľadiska determinácie, kvantifikácie a vyhodnocovania štruktúrneho stavu pôd pod rôznymi ekosystémami, v rôznych pôdnych typoch a pri rôznych spôsoboch hospodárenia na pôde. Výskum v rámci katedry je zameraný aj na prirodzené a laboratórne sledovanie bio-geo-chemických procesov mobilizácie a imobilizácie, zmeny distribúcie, špeciácie, biodostupnosti a potenciálnej toxicity stopových prvkov vplyvom pôdnych mikroorganizmov v interakcií s prírodnými, antropogénnymi a inými geologickými substrátmi. Poznatky z týchto základných pôdnych princípov, rozpadových sekvencií a iných i/mobilizačných mechanizmov možno aplikovať v pôdnych systémoch, environmentálnych a biotechnologických odboroch ako napr.: in sitné remediácie, prirodzené a umelé bioateunuácie, biohydrometalurgické a bionanokryštalizačné metódy.

 

Katedra pedológie a geológie tiež orientuje svoju vedecko-výskumnú činnosť na riešenie širších  problémov v oblasti úrodnosti pôdy :

-          vplyv introdukovaných a domácich druhov drevín na pôdne vlastnosti,

-          vlastnosti pôd urbanizovaných území a pôd mokraďových ekosystémov,

-          vlastnosti organickej hmoty vo vzťahu k stabilite pôdnych agregátov,

-          vzájomné vzťahy medzi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami pôdy.

-          determinácia kľúčových faktorov určujúcich množstvo a stabilitu pôdnej organickej hmoty,

-          environmentálne hodnotenie uhlíka a modelovanie jeho zásob v rôznych ekosystémoch,

-          fyzikálne a chemické mechanizmy stabilizácie pôdnej organickej hmoty,

-          kvantifikácia chemických a fyzikálnych vlastností pôd s dôrazom na štruktúrny stav na poľnohospodárskych pôdach,

-          vyhodnotenie vplyvov rôznych spôsobov hospodárenia na chemizmus pôd, kvantitu a kvalitu organickej hmoty pôdy a fyzikálne vlastností pôd,

-          tvorba agregačného procesu a jeho dynamika vo vybraných pôdnych typoch  poľnohospodárskych pôd pri rôznych spôsoboch hospodárenia,

-          riešenie geologických resp. prírodných substrátov - ich mineralogické, petrografické a geochemické špecifiká v nadväznosti na vývoj pôdneho systému najmä z pohľadu mobilizácií a imobilizácií hlavných, vedľajších a stopových prvkov v rôznych typoch environmentálnych matríc (voda, pôda, geologické substráty) v interakcií s pôdnymi mikroorganizmami a stanovenie ich špeciácií (formy vystupovania), distribúcie, biodostupnosti a potenciálnej toxicity. Hodnotenie týchto zmien sa uskutočňuje v programovacích vizualizačných, štruktúrnych, modelačných a i. programoch MATLAB, UNITCELL, MINTEQ, VESTA, QTIPLOT a i.,

-          vektorizácia anorganických živín v pôdnom profile pomocou sledovania rozpadových sekvencií mineralogických fáz, stanovanie ich morfologických, štruktúrnych a reakčných (sorpčných) mechanizmov s výstupom na geologické a geomorfologické charakteristiky sledovaných území,

-          premosťovanie prirodzených bio-geo-chemických princípov v laboratórnych podmienkach na vznik a vývoj bio-nanoforiem (bionanočastíc, bionanoštruktúr) pre potenciálne využitie v poľnohospodárskych vedách, environmentálnych a biologických remediáciách a ďalších aplikáciách s dôrazom na využitie environmentálnych princípov

 

         Súčasne katedra orientuje svoju pozornosť aj na spoluprácu s praxou, pre ktorú vypracováva podrobné charakteristiky genetických pôdnych vlastností ale aj vlastností ovplyvnených rôznymi spôsobmi hospodárenia.