Výskum

Vedecko - výskumné projekty (medzinárodné projekty, bilaterálne projekty, štátne výskumné úlohy, projekty VEGA, APVV) riešia problematiku produkčného procesu obilnín, okopanín, olejnín, strukovín, plodín energetických a alternatívnych plodín.                           

Experimentálna činnosť katedry bola realizovaná na pozemkoch Agrokomplex – Nitra,  v súčasnosti sa experimenty katedry realizujú na  výskumnej báze FAPZ SPU (Stredisko biológie a ekológie rastlín Dolná Malanta).

Od roku 2004 Katedra rastlinnej výroby sa podieľala na riešení nasledovných projektov:

Vplyv racionalizácie pestovateľských systémov na úrodový potenciál plodín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja.

Číslo projektu :          1/1344/04

doba riešenia:          2004 – 2006

Redukované a pôdoochranné technológie v pestovateľskom systéme jačmeňa siateho v podmienkach trvalo udržateľný rozvoj hospodárenia.

Číslo projektu:           1/2438/05

Doba riešenia:          2005 – 2007

Kvantita a kvalita produkcie pri optimalizácii pestovateľských systémov vybraných druhov ozimných obilnín pre podmienky trvalo udržateľného rozvoja.

Číslo projektu:           1/2437/05

Doba riešenia:          2005 – 2007

Biologická racionalizácia a optimalizácia produkčného procesu cukrovej repy z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu sucha na výsledné kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie.

Číslo projektu:           1/2430/05

Doba riešenia:          2005-2007

Biologická racionalizácia tvorby kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov čakanky obyčajnej z hľadiska eliminácie negatívneho dopadu klimatických zmien.

Číslo projektu:           1/3461/06

Doba riešenia:          2006-2008

Výskum aplikácie biokalu po výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov pri zachovaní udržatelnosti pestovateľských technológií.

Číslo projektu:           1/4417/07

Doba riešenia:          2007-2009

Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia.

Číslo projektu:           1/0551/08

Doba riešenia:          2008 – 2010

Biologizácia produkčného procesu cukrovej repy v podmienkach klimatickej zmeny.

Číslo projektu:           1/0099/08

Doba riešenia:          2008 – 2010

Systémy hospodárenia na pôde, ich vplyv na produkčnú schopnosť pôdy pre udržanie racionálnej produkcie plodín.

Číslo projektu:           1/0152/08

Doba riešenia:          01/2008 – 12/ 2010

Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy.

Číslo projektu:           1/0388/09

Doba riešenia:          2009 – 2011

Výskum aplikácie biokalu po výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov  pri zachovaní udržateľnosti pestovateľských technológii.

Číslo projektu:           1/4414/07

Doba riešenia:          01/2008 – 12/ 2010

Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od racionalizačných systémov hospodárenia s ohľadom na efektívnosť pestovania a dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia.

Číslo projektu:           1/0551/08

Doba riešenia:          01/2008 – 12/ 2010

Racionalizácia pestovateľského  systému slnečnice  ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach globálnej zmeny klímy.

Číslo projektu:           1/0388/09                            

Doba riešenia:          01/2009-12/ 2011

Bilaterálny medzinárodné projekty riešené na KRV v rokoch 2004-2010

Rationalization of Cropping Systems and Their Effect on The Effective Utilisation of Yield Potential and Quality of Field Crop Production in Conditiones of Sustainable Development.

Číslo projektu:           G 254  „09

Doba riešenia           2005-2006                                                                                

Zodpovedná riešiteľka za SR: doc Ing. Juliana Molnárová, PhD., spoluriešitelia: prof. Ing. Emil Líška, CSc., doc. Ing. Vladimir Pačuta, CSc.

Development of environmental protection and food safety in crop production under different agroecological conditions

Číslo projektu:           SK-MAD-0003-06

Doba riešenia:          2007-2008.

Zodpovedný riešiteľ za SR: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD., spoluriešiteľ: doc. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

 Sustainable, environmental friendly field crops production in changing climate conditions

Číslo projektu:           SK-HU-0007-08

Doba riešenia:          2009-2010.

Zodpovedný riešiteľ za SR: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD. spoluriešiteľ: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

Medzinárodný projekt

Využitie biopreparátov podporujúcich rozklad organických látok a zvyšujúcich pôdnu supresivitu pestovateľskej    technológii poľných plodín

Číslo projektu:           Eureka – E 2718 Euroenviron Ecofert

Doba riešenia:          2002 – 2005.

Zodpovedná riešiteľka: doc. Ing. Mária Karabínová., spoluriešitelia: doc. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD., Ing. Eva Candráková, PhD.

V súčasnej dobre sa riešia projekty:

VEGA 1/0237/11

Produkcia a kvalita významných druhov poľných plodín, pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach klimatickej zmeny

Obdobie riešenia: 2011 – 2013

Zodpovedný vedúci projektu: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

Zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

Spoluriešitelia: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD., doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.,

doc. Ing. Erika Tobiášová, PhD., Ing. Miroslav Buday, PhD., Ing. Mária Hrubá, Ing. Monika Sovišová, Ing. Lucia Šajbidorová.

VEGA: 1/00816/11

Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy.

Obdobie riešenia: 2011 – 2014

Zodpovedný vedúci projektu: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: Ing. Jozef Žembery, PhD.

Spoluriešitelia: Ing. Ladislav Illéš, PhD., Ing. Ladislav Mečiar, CSc., prof. Dr. Ing. Richard Pospišil, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., doc. Ing. Ján Gallo, CSc., prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD., Ing. Ladislav Režo, Mgr. Monika Sovišová, RNDr. Jana Urminská, PhD., Ing. Zuzana Poláková, PhD.

VEGA: 1/0093/13

Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie.

Obdobie riešenia: 2013-2015

Zodpovedný vedúci projektu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

Zástupca vedúceho projektu: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

Spoluriešitelia: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil,  doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD., doc. Ing. Ladislav Varga, PhD., doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., doc. Ing. Juliana Molnárová, CSc., Ing. Jozef Žembery, PhD., Ing. Peter Bokor, PhD., Ing. Ladislav Mečiar, CSc., Ing. Ladislav Illeš, PhD., Ing. Miroslav Buday, PhD., Ing. Marek Kovár, PhD., Ing. Martin Mátyás, Ing. Ivan Varečka.

VEGA: 1/0359/14                                          

Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite.

Obdobie riešenia: 01/2014-12/ 2016

Zodpovedný vedúci projektu: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.          

Zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

VEGA:   1/0530/18          

Výskum produkcie a kvality významných druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach

Obdobie riešenia: 01/2018-12/ 2020

Vedúci projektu: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

KEGA:   032 SPU-4/2019              

Terminologický slovník krmovinárstva

Doba riešenia:  01/2019-12/ 2021

Vedúci projektu: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.

KEGA:   019 SPU-4/2019                                              

Vysokoškolská učebnica – Zakladanie a ošetrovanie trávnikov

Doba riešenia:  01/2019-12/ 2020

Vedúci projektu: Ing. Peter Kovár, PhD.

 

Vzhľadom na široké  spektrum problémov vyplývajúcich z vedeckej profilácie, sa pracovníci katedry vo vedecko-výskumnej práci orientujú na:

 • výskum floristicko-produkčných zmien rôznych typov permanentných a siatych dočasných) trávnych porastov (TP) modifikovanou pratotechnikou,
 • renováciu TP v určitej časovej perióde,
 • udržateľnú exploatáciu trávnych ekosystémov,
 • obnovu opustených a ruderalizovaných trávnych stanovíšť,
 • procesy samozatrávnenia zanedbaných TP a orných pôd s možnosťami ich usmernenia,
 • mimoprodukčné funkcie antropogénne využívaných TP,
 • hodnotenie a porovnávanie kvalitatívnych parametrov krmív štandardnými európskymi metódami,
 • výskum netradičných kŕmnych plodín a ich ďalšej exploatácie v poľnohospodárskej praxi,
 • produkčný proces a kvalitu krmív z hlavných leguminóz (Medicago sativa, Trifolium pratense),
 • tvorbu biomasy pri rôznom ošetrovaní TP bez krmovinárskeho využitia,
 • input energie do trávnych ekosystémov a krmovín na ornej pôde a jeho kvantifikáciu,
 • trávnikársky výskum vzhľadom na jeho prudký rozvoj v európskom a svetovom meradle.