O katedre

Katedra špeciálnej zootechniky patrí medzi najstaršie katedry, ktoré sa podieľali na vzniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vznikla v roku 1953 a v súčasnej podobe a štruktúre existuje od roku 1972.Katedra patrí do skupiny tzv. výrobných katedier, ktoré sa významne podieľajú na formovaní odborného profilu absolventov študijného odboru Živočíšna produkcia a Všeobecné poľnohospodárstvo a špecificky pôsobí pri profilovaní študentov všetkých odborov a fakúlt SPU na bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom stupni štúdia. Vedecko-výskumná činnosť katedry je orientovaná na rozvoj a uplatnenie poznatkov a výsledkov biologických vied, ako aj technologických postupov pri racionalizácii chovu hospodárskych zvierat v podmienkach európskej integrácie a udržateľného poľnohospodárstva. V rámci medzinárodných a domácich výskumných projektov rieši problematiku uplatnenia etologických princípov a welfare v chove hospodárskych zvierat, skúma technologické a technicko-chovateľské systémy intenzívnej a alternatívnej výroby živočíšnych produktov, šľachtenie a využitie slovenského športového pony, objektívne testovacie metódy a postupy hodnotenia úžitkových vlastností a kvality produktov rôznych úžitkových a produkčných typov zvierat, hodnotenie nepriamych úžitkových vlastností a ich využitie pri tvorbe komplexných selekčných indexov v rámci realizácie moderných šľachtiteľských programov. Začiatok vzniku Katedry špeciálnej zootechniky je na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach, ktorá bola zriadená v roku 1946. Na odbore poľnohospodárskeho inžinierstva bol v roku 1946 zriadený Ústav špeciálnej zootechniky. V roku 1950 boli vytvorené z ústavov katedry, čím vznikla Katedra živočíšnej výroby (1950-1952), ktorá vznikla z troch pôvodných ústavov: 1. Ústav zootechniky všeobecnej a biotechnológie, 2. Ústav zootechniky špeciálnej, 3. Ústav mliekarstva a syrárstva.V školskom roku 1952/53 bola zriadená Vysoká škola poľnohospodárska (VŠP) v Nitre s dvomi fakultami: agronomickou (AF) a zootechnickou (ZF). Na Zootechnickej fakulte VŠP bola vytvorená Katedra živočíšnej výroby (1952-53). V roku 1953 vznikla z Katedry živočíšnej výroby  Katedra špeciálnej zootechniky (1953-1964). Katedra bola umiestnená najskôr v budove bývalej roľníckej školy pod Zoborom, potom v študentskom domove pod Zoborom a napokon v budove Štátneho žrebčinca v Nitre.V školskom roku 1964/65 vznikli z Katedry špeciálnej zootechniky dve samostatné katedry: Katedra chovu hovädzieho dobytka a koní a Katedra chovu ošípaných a oviec. Novodobá história katedry sa datuje od roku 1972, kedy vznikla zlúčením dovtedy existujúcich  katedier - Katedry chovu hovädzieho dobytka a koní a Katedry chovu ošípaných a oviec a v podobnej štruktúre existuje do súčasného obdobia.