O katedre

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie SPU v Nitre vznikla krátko po premiestnení poľnohospodárskej časti VŠPLI z Košíc do Nitry pod názvom Katedra všeobecného poľnohospodárstva v roku 1953. Z ústavov integrovaných do troch katedier: rastlinnej výroby, živočíšnej výroby a chemicko-technologickej sa postupne vytvorili nové katedry. V roku 1953 sa vyčlenila z Katedry rastlinnej výroby aj samostatná Katedra všeobecného poľnohospodárstva.

            Vznik Katedry všeobecného poľnohospodárstva a jej budovanie je úzko spojené s osobnosťou Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Akúcia Frideczkého, DrSc., ktorý bol jej prvým vedúcim a pôsobil v tejto funkcii do roku 1972, teda takmer 20 rokov. Do novo vzniknutej katedry boli dočasne začlenené ďalšie  predmety ako geodézia, poľnohospodárske stavby, meliorácie, pôdoznalectvo, fyziológia rastlín a poľnohospodárska prax.

            Po postupnom odčlenení týchto predmetov do nových katedier vznikla  v roku 1960 Katedra základnej agrotechniky, ktorá bola premenovaná na Katedru poľnohospodárskych sústav v roku 1981. Po organizačných zmenách realizovaných na fakulte v roku 2002 bola katedra premenovaná na Katedru udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, s novou obsahovou náplňou.