O katedre

Po vzniku samostatnej VŠPLI v Košiciach vznikol Ústav anatómie, fyziológie a patológie domácich zvierat, s následným doplnením výučby o patológiu, pôrodníctvo a hygienu hospodárskych zvierat. Keď v roku 1952 došlo k reorganizácii poľnohospodárskeho školstva a z Fakulty poľnohospodárskeho inžinierstva bola zriadená Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, vznikla z Ústavu anatómie, fyziológie a veterinárstva (zmena názvu ústavu po presťahovaní do Nitry) v roku 1953 Katedra veterinárskych disciplín.

V roku 1962 v súvislosti s vybudovaním nových priestorov bola katedra reorganizovaná na dve samostatné katedry a v roku 1972 v rámci integračných opatrení vznikla opäť jedna katedra, Katedra fyziológie a anatómie hospodárskych zvierat, ktorá neskôr až do roku 1990 mala názov Katedra fyziológie, morfológie a prevencie hospodárskych zvierat. Od roku 1990 po odčlenení biochémie, zoohygieny a prevencie sa opäť utvorila Katedra fyziológie a anatómie hospodárskych zvierat. V roku 2002 sa katedra rozdelila na Katedru morfológie stavovcov, ktorá zostala v organizačnej štruktúre FAPZ a Katedru fyziológie živočíchov, ktorá sa stala súčasťou FBP. Po ďalších zmenách v roku 2005 sa Katedra morfológie stavovcov zlúčila s Katedrou prevencie chorôb a reprodukcie hospodárskych zvierat a vnikla Katedra veterinárskych disciplín.

Vedúci katedier

1953 – 1962 doc. MVDr. Martin Torda, CSc., Katedra veterinárskych disciplín; 1962 – 1970 doc. MVDr. Vladimír Uhrín, CSc., 1970 – 1972., prof. Ing. Ján Kresan, CSc., Katedra morfológie a rozmnožovania; 1972 – 1989 prof. Ing. Ján Kresan, CSc., Katedra fyziológie a anatómie hospodárskych zvierat; 1989 – 1994 prof. Ing. Jaroslav Kováčik, CSc., Katedra fyziológie, morfológie a prevencie hospodárskych zvierat; 1994 – 1996 doc. Ing. Miroslav Valent, CSc., Katedra fyziológie, morfológie a prevencie hospodárskych zvierat; 1997 – 2002 prof. Ing. Jaroslav Kováčik, CSc., Katedra fyziológie a anatómie; 2002 – 2005 prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD., Katedra morfológie stavovcov; 1990 – 2005 prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc., Katedra prevencie chorôb a reprodukcie hospodárskych zvierat; 2005 – 2010 prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc., 2010 – doteraz doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc., Katedra veterinárskych disciplín.