O katedre

Z histórie Katedry výživy ľudí

Katedra výživy ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vychováva študentov v programe Výživa ľudí. Základy študijného programu Výživa ľudí (v tom čase odboru Vedecká výživa ľudí) boli položené v školskom roku 1994/95 na vtedajšej Agronomickej fakulte (dnes pod názvom Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov).

Vznik Katedry výživy ľudí možno datovať od roku 1994, keď sa na Katedre výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat začali vyučovať predmety zamerané na humánnu výživu. Po konzultáciách a stážových pobytoch v zahraničí bolo jasné, že bez pedagógov z odboru medicíny by nebolo možné obsiahnuť tento odbor do dôsledkov a preto výučbu zabezpečovali najmä lekári interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Nitre (dnešnej Fakultnej nemocnice v Nitre). V roku 1996, keď došlo k premenovaniu Katedry výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat na Katedru výživy, bolo pri nej vytvorené oddelenie výživy ľudí a bol akreditovaný nový študijný odbor Vedecká výživa ľudí. Na tomto základe vznikla v roku 2002 samostatná Katedra výživy ľudí, ktorá v súčasnosti garantuje študijný program Výživa ľudí na 1., 2. a 3. stupni štúdia. Výživa ľudí v súčasnosti patrí k študijným programom, o ktoré trvá aj v posledných rokoch najvyšší záujem.

Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre (1994-2014) si v akademickom roku 2014/15 pripomínala 20. výročie založenia odboru Výživa ľudí.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre (1946-2016) v roku 2016 oslávila 70. výročie.

http://www.fapz.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/fakulta-agrobiologie-a-potravinovych-zdrojov-oslavila-70-vyrocie-zalozenia-4530/

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, t.j. SPU v Nitre (bývalá Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre – VŠP v Nitre) dňa 13. septembra 2012 oslávila 60. výročie.  

http://www.polnohospodar.sk/fotoobjektivom/4518-oslavy-60-vyroia-zaloenia-spu