Štúdium

Hlavnou náplňou Katedry výživy ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je pedagogická činnosť. Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných  na  výživu ľudí a prevenciu vzniku chorôb, hlavne civilizačných chorôb pomocou výživy.

Katedra realizuje výučbu na I., II. a III. stupni výučby (bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom) v doleuvedených predmetoch. Podieľa sa tiež na výučbe v rámci Univerzity tretieho veku.

I. stupeň - Bakalárske štúdium

Somatológia človeka

Náuka o potravinách

Biochémia výživy ľudí

Výživa ľudí

Úprava potravín a stravovanie

Medicínske aspekty v hipoterapii

Dejiny výživy a stravovania

II. stupeň - Inžinierske štúdium

Klinická výživa I.

Klinická výživa II.

Výživa a metabolické poruchy človeka  

Potravinová bezpečnosť

Dietetika a dietológia

Výživa detí

Výživa a zdravie

Nutričná epidemiológia

Šport a výživa

Psychológia výživy

V uplynulom období bola do akademického roku 2016/17 vyučovaná pre študentov inžinierskeho štúdia aj disciplína Metódy hodnotenia stavu výživy, následne boli tematické celky z uvedeného predmetu zahrnuté do iných disciplín.

III. stupeň - Doktorandské štúdium

Alimentológia

Aplikovaná výživa ľudí

Epidemiológia humánnej výživy

Liečebná výživa

Veda o výžive ľudí