Fyziológia plodín a drevín

Formá štúdia: denná, externá

Dĺžka programu: 3 roky dená forma, 4 roky externá forma

 

Anotácia:

Doktorandský študijný program Fyziológia plodín a drevín pripravuje odborníkov schopných reagovať na problémy globalizácie poľnohospodárskej výroby, diverzifikácie poľnohospodárskych odvetví, zmeny využitia krajiny súvisiace s jej prioritami v oblasti globálnej zmeny klímy a biodiverzity, využitia vody, energie a prírodných zdrojov ekosystémami, genomiky, kvality potravín, biologickej bezpečnosti a biodiverzity. Absolvent ovláda a rozvíja vedecké metódy štúdia fyziologických procesov v rastlinách a príčinnosti ich zmien. Využíva detekciu reakcií rastlín na faktory prostredia a zvýšenie ich adaptability na meniacu sa klímu, s orientáciou na šľachtenie a genetické a regulačné technológie v agro- a dendrobiológii.