Informácie o prijímacom konaní na Inžinierske štúdium

Informácie o prijímacom konaní  na inžinierske štúdium v akademickom roku 2023/2024

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA II. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FAPZ SPU V NITRE
PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

 

FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA

inžinierske denné

2 roky

inžinierske externé (spoplatnené)

2 roky

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

forma štúdia

plánovaný počet študentov

školné/akad. rok (v externej forme štúdia)

genetické technológie v agrobiológii

denná

10

 

manažment rastlinnej výroby

denná/externá

15/15

400 €

manažment živočíšnej výroby

denná/externá

30/15

400 €

špeciálne chovateľské odvetvia

denná

45

 

udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

denná/externá

20/10

400 €

výživa ľudí

denná/externá

60/20

450 €

výživa a ochrana rastlín

denná

15

 

výživa zvierat a krmivárstvo

denná

20

 

 

Základné podmienky

Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou..

Ďalšie podmienky prijatia na inžiniersky stupeň štúdia na FAPZ

  • Nadväznosť študijného programu na absolvovaný Bc. stupeň.
  • Záujemcovia o štúdium posielajú elektronickú príp. papierovú prihlášku v stanovenom termíne.
  • Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení.
  • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou vydáva vysoká  škola  v Slovenskej  republike,  ktorá  uskutočňuje  študijný  program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní.
  • Rozhodnutie, v prípade neexistencie vysokej školy s rovnakým alebo podobným študijným odborom v SR, vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 913 30 Bratislava.

Termín podania prihlášky na II. stupeň štúdia: do 20. 06. 2023

Uchádzači o štúdium posielajú elektronickú príp. papierovú prihlášku, pričom sa preferuje elektronická prihláška podaná prostredníctvom  Univerzitného informačného systému SPU v Nitre.

PRIJÍMACIE KONANIE

Prijímacie konanie sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Prijímacia komisia zasadne 23.6.2023.

Poplatok za prijímacie konanie: 32,- €   

poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

Telefónny a elektronický kontakt na študijné oddelenie:

Ing. Marta Solčanská

tel.: 037/6415523

e-mail:  Marta.Solcanska@uniag.sk