Informácie o prijímacom konaní na Inžinierske štúdium

Informácie o prijímacom konaní  na inžinierske štúdium v akademickom roku 2020/2021

 

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Študijné oddelenie
Trieda  Andreja Hlinku 2,  949 76 Nitra

Telefónny a elektronický kontakt:
Ing. Marta Solčanská
tel.: 037/6415523

e-mail: Marta.Solcanska@uniag.sk

Termín podania prihlášky do:
do 15. júna 2020 na denné a externé štúdium

Termín prijímacieho konania: 26. júna 2020 na denné  a externé štúdium

Poplatok za prijímacie konanie: klasická prihláška 33 €, elektronická prihláška 31 €
(doklad o úhrade sa priloží k prihláške )

číslo účtu:  7000066247/8180

IBAN:   SK4081800000007000066247

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07   Bratislava
Variabilný symbol:   102900
Konštantný symbol:  0558
Špecifický symbol:   102900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium ( uvádzať bez diakritiky )

 

Pre zrealizovanie platby za poplatok z iných krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

 číslo bankového účtu:   7000066247/8180

 IBAN:   SK4081800000007000066247

 BIC/SWIFT kód:  SPSRSKBA

 názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32,   811 07  Bratislava

 konštantný symbol (KS):   0558

 variabilný symbol (VS):   102900

 špecifický symbol (ŠS):    102900721

správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium  (uvádzať bez diakritiky)

 UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Pri úhrade poplatku cez INTERNETBANKING ako doklad o zaplatení je potrebné k prihláške priložiť VÝPIS Z ÚČTU (uskutočnená debetná platba), nie potvrdenie o platbe.

 

Študijné programy inžinierskeho štúdia

 • Manažment rastlinnej výroby                                                         D, E     - externé platené Ing.  
 • Výživa a ochrana rastlín                                                                D         Ing.
 • Manažment živočíšnej výroby                                                         D, E    - externé platené  Ing.
 • Výživa zvierat a krmivárstvo                                                            D         Ing.
 • Špeciálne chovateľské odvetvia                                                       D         Ing.
 • Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka                             D, E     - externé platené Ing.
 • Výživa ľudí                                                                                       D, E     - externé platené Ing.
 • Genetické technológie v agrobiológii                                                D         Ing.
 • Agroekológia                                                                                    D         Ing.

D- denná forma štúdia, E – externá forma štúdia

Školné na externej forme štúdia na jeden akademický rok je nasledovné :

 • Manažment živočíšnej výroby 400 €
 • Manažment rastlinnej výroby 400 €
 • Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka  400 €
 • Výživa ľudí        450 €

 

Dĺžka inžinierskeho štúdia je 2 roky, externá forma 3 roky..

Podmienky prijatia na štúdium:

* úspešné absolvovanie študijného programu 1. stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe a jeho ukončenie štátnou skúškou

* dosiahnuté študijné výsledky