Informácie o prijímacom konaní na Inžinierske štúdium

Informácie o prijímacom konaní  na inžinierske štúdium v akademickom roku 2020/2021

UPRAVENÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA II. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FAPZ SPU V NITRE
PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

 

FORMY A DĹŽKA ŠTÚDIA

inžinierske denné

2 roky

inžinierske externé (spoplatnené)

3 roky

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ  PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 

forma štúdia

plánovaný počet študentov

školné/akad. rok (v externej forme štúdia)

agroekológia

denná

10

 

genetické technológie v agrobiológii

denná

10

 

manažment rastlinnej výroby

denná/externá

15/15

400 €

manažment živočíšnej výroby

denná/externá

30/15

400 €

špeciálne chovateľské odvetvia

denná

45

 

udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

denná/externá

20/10

400 €

výživa ľudí

denná/externá

60/20

450 €

výživa a ochrana rastlín

denná

15

 

výživa zvierat a krmivárstvo

denná

20

 

 

  1. Základné podmienky

Základnou podmienkou prijatia na inžiniersky stupeň štúdia je absolvovanie študijného programu na bakalárskom stupni.

  1. Ďalšie podmienky prijatia na inžiniersky stupeň štúdia na FAPZ

-        podanie e-prihlášky na 2. stupeň štúdia v stanovenom termíne,

-        absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia pri zohľadnení jeho výsledkov,

-        nadväznosť študijného programu na absolvovaný Bc. stupeň.

Termín podania prihlášky na II. stupeň štúdia: do 13. 07. 2020

Poznámka: Podávajú sa len e-prihlášky

 

PRIJÍMACIE KONANIE

Prijímacie konanie sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Prijímacia komisia zasadne v týždni od 27. do 31. júla 2020 a do ôsmich dní vydá rozhodnutie o prijatí uchádzača.

Poplatok za prijímacie konanie:

elektronická prihláška:    31 €   https://is.uniag.sk/prihlaska/

poplatok treba uhradiť bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške

Fakturačné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

číslo bankového účtu:  7000066247/8180

IBAN:  SK40 8180 0000 0070 0006 6247

názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

konštantný symbol (KS): 0558

variabilný symbol (VS) 102900

špecifický symbol (ŠS) 102900721

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje: BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

Telefónny a elektronický kontakt na študijné oddelenie:

Ing. Marta Solčanská

tel.: 037/6415523

e-mail:  Marta.Solcanska@uniag.sk