Ochrana rastlín

Formá štúdia: denná, externá

Dĺžka programu: 3 roky dená forma, 4 roky externá forma

 

Anotácia:

Doktorandský študijný program Ochrana rastlín je zameraný na metódy ochrany rastlín proti škodlivým činiteľom biotického, ale aj abiotického pôvodu a na druhej strane má hlavné ciele v modernej ochrane rastlín, ktorej úlohou je zníženie rizík hromadenia rezíduí z použitých agrochemikálií v životnom prostredí, ale aj v potravinovom reťazci. Absolventi študijného programu Ochrana rastlín ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti ochrany rastlín s orientáciou na ochranu proti živočíšnych škodcom, poľnohospodársku fytopatológiu a herbológiu.