Schválené výsledky doplňujúcich volieb do AS FAPZ

Zápisnica o výsledkoch a priebehu doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre

Dátum konania volieb: 19.10.2021

Miesto a čas konania volieb: online,  od 7,30 hod. do 23,59 hod.

Počet oprávnených voličov: 1111

Počet hlasujúcich v elektronických voľbách: 66

Počet odovzdaných platných hlasov v elektronických voľbách: 66

 

Výsledky volieb:

Poradie

Kandidát (priezvisko meno)

Hlasov celkom

Rel. počet hlasov voči hlasujúcim

Rel. počet hlasov voči všetkým voličom

1.

Ing. Drotárová Stanislava

25

37,87 %

2,25 %

2.

Ing. Mgr. Mixtajová Eva

20

30,30 %

1,80 %

3.

Ing. Kalúzová Mária

20

30,30 %

1,80 %

4.

Bc.  Hégerová Viktória

19

28,78 %

1,71 %

5.

Bc. Ing. Švancár Juraj

12

18,18 %

1,08 %

6.

     Peťková Karolína Elena

11

16,66 %

0,99 %

7.

     Valocsai Filip

10

15,15 %

0,90 %

* pri rovnosti hlasov rozhodol o zvolení kandidáta žreb

 

Stanovisko FŠVK k priebehu volieb:

Voľby sa uskutočnili podľa platných Zásad volieb do AS SPU v Nitre. Skrutátorom volieb bol/-a  Ing. Sitkey Jakub a doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD., operátorom volieb bol/-a Hvizdová Gabriela a administrátorom/-ka volieb bol/-a Hvizdová Gabriela. Voľby prebehli elektronicky bez rušivých momentov.

 

V Nitre, dňa: 25.10.2021

 

FŠVK/UŠVK FAPZ: (+ podpis)

 

Ing. Sitkey Jakub, predseda/-níčka

Bc. Mikláš Šimon, člen

Bc. Kapusniaková Mária, člen

       Klamová Natália, člen

       Frnčová Petra, člen

 

 

...........................................

...........................................

...........................................

..........................................

..........................................

Ísť späť