Zasadnutie AS FAPZ SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční dňa 08. 09. 2021 (streda) o 9.00 hod. v zasadačke Katedry genetiky a plemenárskej biológie.


Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice.
3. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FAPZ SPU v Nitre.
4. Voľba nových členov fakultnej študentskej volebnej komisie (FŠVK).
5. Prerokovanie a schvaľovanie podmienok prijímacieho konania na I. stupeň a II. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre pre akademický rok 2022/2023.
6. Prerokovanie a schvaľovanie "Podmienok prijatia na doktorandské štúdium na FAPZ SPU v Nitre v akademickom roku 2022/2023"
7. Rôzne.
8. Záver.

V Nitre 31. 08. 2021

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť