Výživa

Formá štúdia: denná, externá

Dĺžka programu: 3 roky dená forma, 4 roky externá forma

 

Anotácia:

Doktorandský študijný program Výživa je zameraný na výchovu špecialistov, ktorí sú schopní zvládnuť problémy výživy ľudí a zvierat vo vzťahu ku kvalite poľnohospodárskych produktov. Absolvent má hlboké poznatky a ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti výživy, produkcie, prípravy a úpravy zdrojov výživy a potravových aditív. Je schopný analyzovať, modelovať a prognózovať výživový stav jednotlivca a populácií.