Všeobecná živočíšna produkcia

Formá štúdia: denná, externá

Dĺžka programu: 3 roky dená forma, 4 roky externá forma

 

Anotácia:

Všeobecná živočíšna produkcia významným spôsobom zasahuje do stability realizácie potravinových zdrojov  živočíšnej proveniencie a tvorby vstupov pre produkciu funkčných potravín, pri zachovaní základných požiadaviek ich bezpečnosti. Pre ďalšie obdobie sa predpokladá ešte zvýšená potreba profesionálov, ktorí budú tieto požiadavky plniť.

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na vedy o všeobecnej živočíšnej produkcii, morfologických znakoch, šľachtenia zvierat, reprodukcie, chovu a výživy HZ, ochrany zdravia HZ a hygieny chovu zvierat.